|    Wakacje!
 • 12
 • lipca
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

PSO z języka niemieckiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS VII - VIII

 

1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opiera się na wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Stopień opanowania przez ucznia przewidzianych wiadomości i umiejętności jest wyrażony poprzez oceny cząstkowe, ocenę śródroczną oraz końcoworoczną ucznia. Ocenianie odbywa się wg. sześciostopniowej skali, gdzie:

 • Ocena celująca – 6
 • Ocena bardzo dobra - 5
 • Ocena dobra - 4
 • Ocena dostateczna - 3
 • Ocena dopuszczająca - 2
 • Ocena niedostateczna – 1

2. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:

 • testy
 • kartkówki (zapowiedziane i niezapowiedziane)
 • prace pisemne
 • zadania sprawdzające rozwinięcie kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie
 • odpowiedzi ustne
 • praca domowa
 • aktywność podczas lekcji

3. Oceniane będą cztery sprawności językowe:

 • rozumienie ze słuchu
 • mówienie
 • czytanie ze zrozumieniem
 • pisanie

4. Zasady przeprowadzania i oceniania:

a) Testów – całogodzinne,  zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują większą partię materiału np. jeden dział tematyczny. Są obowiązkowe.

Jeżeli uczeń był nieobecny w dniu testu, zobowiązany jest go napisać na najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (co najmniej tygodniowej)  termin napisania zaległego testu uzgadniany jest indywidualnie między nauczycielem, a uczniem.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z całogodzinnego testu z danego zagadnienia. Poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni od daty oddania ocenionej pracy). Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Obydwie oceny wpisywane są do dziennika. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej pod uwagę uwzględnia się tylko ocenę z poprawy – ocena z testu służy natomiast do oceny systematyczności pracy ucznia.

Przy poprawianiu testów i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

b) Kartkówek – 15- minutowe, niezapowiedziane i zapowiedziane. Kartkówki niezapowiedziane traktowane są jako odpowiedź ustna i obejmują materiał bieżący (trzy ostatnie lekcje). Kartkówki zapowiedziane obejmują materiał wskazany przez nauczyciela.

Ocenianie prac pisemnych odbywa się według następującej skali procentowej:

Ocena

 

Uczeń posiadający orzeczenie PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości

Celująca (6)

Dodatkowe

 

Dodatkowe

B. dobra (5)

100-90%

 

100-90%

Dobra (4)

89-75%

 

89-75%

Dostateczna (3)

74-55%

 

74-50%

Dopuszczająca (2)

54-34%

 

49-30%

Niedostateczna (1)

33-0%

 

29-0%

 

W sytuacji, kiedy uczeń napisze test na ocenę bardzo dobrą i wykona zadanie dodatkowe (np. o podwyższonym stopniu trudności) otrzymuje ocenę celującą.

 

Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela prace pisemne zostają oddane uczniom w przeciągu 14 dni od daty ich przeprowadzenia.

c) Prac pisemnych – krótsze bądź dłuższe formy pisemne na temat zadany przez nauczyciela. Ocenianie przebiega wg. następujących kryteriów:

 • Treść – dotyczy tego, czy wypowiedź jest zgodna z poleceniem i rozwinięty został każdy z jego punktów
 • Spójność i logika wypowiedzi–czy wypowiedź jest w całości spójna i logiczna
 • Zakres środków językowych–czy zakres środków językowych jest zadowalający
 • Poprawność środków językowych–czy wypowiedź nie zawiera błędów

d) Zadań sprawdzających rozwinięcie kompetencji językowych: czytania, mówienia, słuchania  –  opierają się przede wszystkim na zrozumieniu wypowiedzi, wyszukaniu konkretnych informacji, znajomości oraz wykorzystaniu zasad wymowy w języku obcym

e) Odpowiedzi ustnych – obejmują materiał bieżący (trzy ostatnie lekcje)

f) Praca domowa – w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub innej formie

g) Aktywności podczas lekcji – przygotowanie do lekcji i aktywny w niej udział, umiejętność współdziałania w grupie oraz przygotowywanie dodatkowych prac twórczych itp. nagradzane jest w formie plusów. Uzyskanie przez ucznia pięciu plusów jest równoznaczne z postawieniem oceny bardzo dobrej z aktywności.

5. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną lecz średnią ważoną ocen cząstkowych, na którą ma wpływ hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac. Przy wystawianiu ocen brana jest pod uwagę waga poszczególnych ocen cząstkowych.

 1. Nauczyciel ustalając ocenę śródroczną i końcoworoczną bierze pod uwagę:
 2. wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności;
 3. poziom motywacji do pracy;
 4. zaangażowanie w opanowanie materiału programowego;
 5. samodzielność w wykonywaniu działań.

Przy wystawianiu oceny końcowej brana jest pod uwagę również ocena z pierwszego półrocza.

6.  Obowiązki i prawa ucznia

Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć. Ma obowiązek przynosić na lekcje zeszyt, podręcznik i książkę ćwiczeń, które są niezbędne, aby brać w niej czynny udział  i wykonywać polecenia nauczyciela. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie i do udostępniania go nauczycielowi do wglądu. 

Uczeń, który opuścił lekcję ma obowiązek nadrobić braki wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych. W przypadku dłuższej nieobecności, termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.

Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną za brak zadania domowego, ma obowiązek uzupełnić go na kolejną lekcję. Dalszy brak zadania jest równoznaczny z kolejną oceną niedostateczną.

Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w ciągu jednego semestru (bez podania  przyczyny), które zwalniają go z odpowiedzi ustnej, sprawdzenia zadanej pracy domowej oraz napisania niezapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje także brak zeszytu przedmiotowego oraz ćwiczeniówki. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela podczas sprawdzania listy obecności na początku zajęć. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania może otrzymać ocenę niedostateczną nawet jeśli nie wykorzystał limitu nieprzygotowań.

7. Wystawianie ocen

Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

Nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

Na miesiąc przed końcem półrocza/roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź niemożliwości sklasyfikowania z zajęć.

Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO i rozporządzeniami MEN.

Kryteria ustalania oceny śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:

Ocena

celująca

 • Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
 • jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie obowiązkowe i dodatkowe zadania domowe,
 • z prac klasowych uzyskuje maksymalną liczbę punktów i rozwiązuje zadania dodatkowe przygotowane na ocenę celującą,
 • większość uzyskanych ocen cząstkowych to oceny celujące i bardzo dobre,
 • swobodnie i w każdej zaistniałej sytuacji posługuje się kompetencjami językowymi,
 • uczęszcza na dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje języka niemieckiego,
 • korzysta z różnych źródeł informacji w języku niemieckim,
 • zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych,
 • samodzielnie pogłębia wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

Ocena

bardzo dobra

 • Uczeń opanował cały materiał objęty programem nauczania w danej klasie,
 • jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe,
 • większość ocen cząstkowych to oceny bardzo dobre,
 • swobodnie posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi,
 • samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,
 • zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych 

Ocena

dobra

 • Uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie,
 • jest aktywny na lekcjach języka niemieckiego, systematycznie przygotowuje się do zajęć, zawsze odrabia zadanie domowe oraz chętnie i dobrowolnie bierze udział w pracach projektowych,
 • większość ocen cząstkowych to oceny dobre,
 • dosyć swobodnie wykorzystuje nabyte kompetencje językowe,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • korzysta ze słowników dwujęzycznych. 

Ocena dostateczna

 • Materiał zawarty w programie nauczania w danej klasie został opanowany przez ucznia na poziomie podstawowym,
 • uczeń dosyć systematycznie uczestniczy w lekcjach, jednak niesystematycznie przygotowuje się do lekcji i nie zawsze odrabia zadania domowe,
 • większość ocen cząstkowych to oceny dostateczne,
 • w stopniu dostatecznym posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi,
 • w stopniu dostatecznym korzysta ze słownika dwujęzycznego.

Ocena dopuszczająca

 • Uczeń nie opanował materiału objętego programem nauczania w danej klasiena poziomie minimum,
 • nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie uczestniczy aktywnie w lekcji,
 • większość ocen cząstkowych to oceny dopuszczające,
 • w bardzo słabym stopniu posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi.

Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie opanował minimum materiału objętego programem nauczania w danej klasie, 
 • nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nie przygotowuje się systematycznie i nie odrabia zadań domowych,
 • większość ocen cząstkowych to oceny niedostateczne,
 • nawet w stopniu podstawowym nie posiadł kompetencji językowych
 • nie stosuje poleceń i wskazówek nauczyciela, nie wykazuje chęci nawiązania kontaktu ani też nie przyjmuje oferowanej mu pomocy ze strony nauczyciela.