|    Do wakacji zostało: 81 dni
 • 06
 • kwietnia
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,50 - VIb
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,30 - IVb
 • Filip Bolek - śr. 5,27 - IVa
 • Zuzanna Marczak - śr. 5,27- IVb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,17 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,08 - VIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,00 - VIb
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,00- Va
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,00 - IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,00 - IVa
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,00 - IVa
 • Michał Lech - śr. 4,93 - VII
 • Piotr Kiljański - śr. 4,92 - VIb
 • Julia Skiba - śr. 4,92 - VIa
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr.4,92 - VIb
 • Hanna Majewska - śr. 4,86 - VIIIb
 • Amelia Sobkiewicz - śr. 4,83 - VIb
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Aniela Świątkowska - śr. 4,75 - VIb

Wymagania edukacyjne - kl. III


WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia oraz uczeń po klasie 3:

 • Wypowiada się w różnych formach, potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;
 • Dba o umiejętny dobór właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;
 • Uczestniczy w rozmowach: prezentuje własne zdanie, potrafi je uzasadnić;
 • Poszerza struktury składniowe oraz zakres słownictwa, wykorzystując omawiane treści nauczania;
 • Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;
 • Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, analizuje postępowanie bohaterów i potrafi je ocenić;
 • Samodzielnie opowiada przeczytane i wysłuchane teksty;
 • Tworzy dialogi w scenkach dramowych i autoprezentacjach;
 • Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;
 • Odtwarza teksty z pamięci: wiersze, piosenki, fragmenty prozy, odpowiednio intonując i uwzględniając zasady interpunkcji;
 • Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: poprawnie artykułuje głoski, stosuje pauzy, właściwą intonację przy wypowiadaniu różnego rodzaju zdań.

SŁUCHANIE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania oraz uczeń po klasie 3:

 • Słucha ze zrozumieniem poleceń składających się ze zdań wielokrotnie złożonych;
 • Uważnie słucha wypowiedzi innych i potrafi wykorzystać przekazane informacje;
 • Wykonuje złożone polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;
 • Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań, piosenek i innych utworów literackich, w tym dłuższych fragmentów lektur (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);
 • Aktywnie uczestniczy w rozmowach, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych.


PISANIE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania oraz uczeń po klasie 3:

 • Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;
 • Przepisuje zdania złożone i dłuższe teksty;
 • Poprawnie rozmieszcza tekst na stronie;
 • Uzupełnia zdania z lukami;
 • Poprawnie przepisuje ze słuchu i z pamięci zdania proste i złożone oraz krótkie teksty;
 • Samodzielnie, poprawnie układa i zapisuje życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, krótkie opowiadania, kilkuzdaniowe wypowiedzi na dowolny temat (na podstawie opracowanych tekstów oraz twórcze);
 • Stara się dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma;
 • Prawidłowo dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym i bliskoznacznym;
 • Samodzielnie wykonuje pisemne zadania domowe.


CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

W klasie 3 kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uczeń po klasie 3:

 • Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji czytać omawiany tekst;
 • Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji odczytać nowy tekst;
 • Odnajduje w tekście informacje oraz fragmenty na określone tematy i wyciąga wnioski;
 • Rozpoznaje w tekście literackie formy użytkowe: notatka do kroniki, list;
 • Analizuje, pod kierunkiem nauczyciela, przeczytane utwory: wskazuje głównych i drugoplanowych bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, zaznacza wybrane fragmenty tekstu, układa dalszy ciąg wydarzeń;
 • Czyta lektury wskazane przez nauczyciela;
 • Zna różne teksty literackie: opowiadanie, baśń, legendę, wiersz, teksty popularnonaukowe, komiksy, kroniki;
 • Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;
 • W miarę możliwości korzysta ze zbiorów bibliotecznych (encyklopedii) i innych źródeł informacji (Internetu).

GRAMATYKA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Rozpoznaje i tworzy samodzielnie wszystkie rodzaje zdań;
 • Dokonuje przekształceń zdań;
 • Grupuje wyrazy według cech znaczeniowych: nazw osób, zwierząt, roślin i rzeczy;
 • Odnajduje w zdaniu wyrazy określające czynności, wskazuje określenia rzeczownika;
 • Dobiera słownictwo do podanego tematu;
 • Potrafi rozwinąć zdanie.
 • ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
 • W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uczeń po klasie 3:
 • Zapisuje wielką literą: nazwy popularnych zabytków, niektóre tytuły książek i czasopism, przydomki;
 • Rozumie funkcję przecinka i stosuje go przy wyliczaniu;
 • Zna zastosowanie dwukropka przy wyliczaniu;
 • Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania ze słuchu oraz tekstów pisanych samodzielnie.


EDUKACJA PRZYRODNICZA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych oraz uczeń po klasie 3:

 • Potrafi opisać sposoby odżywiania się zwierząt;
 • Wie, na czym polega praca: sadownika, rolnika, ogrodnika, pszczelarza;
 • Rozumie komunikaty pogodowe podawane w środkach masowego przekazu;
 • Wie, jakie spotyka się zagrożenia wynikające z działalności człowieka (palenie śmieci, wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas);
 • Rozumie, na czym polegają zagrożenia ze strony przyrody: (huragan, lawina, śnieżyca), wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach;
 • Umie wskazać, rozróżnić i nazwać charakterystyczne cechy krajobrazów Polski (krajobraz nadmorski, górski, nizinny) ;
 • Potrafi wyjaśnić jak funkcjonuje przyroda w różnych porach roku;
 • Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;
 • Umie opisać życie w ekosystemie pola i zbiorników wodnych ( wymienia nazwy podstawowych zwierząt i roślin wodnych, nazywa różne zbiorniki wodne, zna warunki życia organizmów w danym środowisku;
 • Potrafi omówić znaczenie lasu dla człowieka;
 • Wie, jaki jest wpływ przyrody nieożywionej ( skały i minerały: glina, węgiel, sól) na życie ludzi, zwierząt i roślin.


EDUKACJA  SPOŁECZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zna jej tradycje, wie co to jest sztandar szkoły, stara się uczestniczyć w szkolnych uroczystościach;
 • Szanuje symbole narodowe, zna ważniejsze wydarzenia historyczne, potrafi wyliczyć nazwiska wybitnych Polaków oraz ich osiągnięcia;
 • Umie wskazać symbole, kojarzące się z ważnymi miastami Polski;
 • Potrafi wskazać na mapie ważne miasta i miejsca Polski (góry, rzeki) ;
 • Zna swoją miejscowość, potrafi opowiedzieć o jej przeszłości;
 • Umie wskazać zabytki i pomniki w regionie, w którym mieszka;
 • Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;
 • Stara się uczestniczyć w uroczystościach lokalnych;
 • Zna ważne osobistości, pochodzące z rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy.


EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Rozumie pojęcia: „scena rodzajowa”, „autoportret”, „sztuka nowoczesna”;
 • Umiejscawia i nazywa wybrane budowle Europy i świata: Koloseum, Wieżę Eiffla, Akropol, operę w Sydney, Statuę Wolności ;
 • Zna dyscypliny sztuki: fotografię, film, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne;
 • Potrafi stworzyć przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka (pisanki, palmy, kompozycje z bibułki);
 • Zna zasady działania odkurzacza;
 • Zapoznaje się z przeznaczeniem: komputera, laptopa, telefonu komórkowego (porównuje różne               modele, ceny, wygląd zewnętrzny);
 • Zapoznaje się z budową roweru, poznaje działanie prądnicy rowerowej, uczy się, jak dbać o rower;
 • Potrafi korzystać ze środków komunikacji dostępnych w miejscu zamieszkania oraz wie, z jakich środków transportu korzystają ludzie mieszkający w różnych częściach Polski.


EDUKACJA MUZYCZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności muzycznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Zna piosenki oraz kanony;
 • Zna melodię i słowa trzech zwrotek hymnu Polski;
 • Realizuje rytmy poprzez rytmiczne recytowanie przysłów, gesty, ruchy i grę na instrumentach;
 • Reaguje na zmiany metrum, tempa, dynamiki;
 • Zna podstawowe kroki trojaka oraz innego tańca ludowego;
 • Aktywnie słucha muzyki;
 • Rozpoznaje i odróżnia głosy wokalne: sopran, bas;
 • Określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od zespołowego;
 • Zna podstawy zapisu nutowego (półnuta, cała nuta, pauza półnutowa);
 • Rozpoznaje wysokości nut: si, do górne;
 • Potrafi zagrać na instrumentach proste schematy rytmu, melodii do akompaniamentu, improwizuje utwory muzyczne z zachowaniem odpowiedniej artykulacji;
 • Zna podstawy gry na flecie i kontynuuje naukę gry na dzwonkach.


EDUKACJA MATEMATYCZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych oraz uczeń po klasie 3:

 • Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 1000;
 • Liczy w przód i w tył po jeden, po dziesięć i po sto w zakresie 1000;
 • Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;
 • Porównuje liczby w zakresie 1000, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =,<,>;
 • Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 1000;
 • Rozumie porządkowy aspekt liczby;
 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu;
 • Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);
 • Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);
 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100;
 • Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);
 • Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);
 • Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub schematami);
 • Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane schematami lub rysunkami);
 • Rysuje ilustracje do zadań z treścią;
 • Układa pytania do treści zadań;
 • Wskazuje i poprawia błędy w treści zadań;
 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;
 • Oblicza obwody figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu, prostokąta (miarę wyraża w centymetrach);
 • Mierzy długości za pomocą metra krawieckiego, taśmy mierniczej (miarę wyraża w centymetrach);
 • Rozwiązuje zadania z treścią i wykonuje obliczenia dotyczące miar bez wyrażeń dwumianowanych;
 • Mierzy i rysuje odcinki o długości wyrażonej w centymetrach i milimetrach, porównuje ich długość;
 • Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);
 • Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach;
 • Szacuje wagi różnych przedmiotów;
 • Wykonuje obliczenia dotyczące wagi i pojemności;
 • Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych, 200 złotych;
 • Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich określeń i znaków);
 • Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;
 • Czyta i zapisuje daty;
 • Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;
 • Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym;
 • Wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe.


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz uczeń po klasie 3:
 • Potrafi w miarę potrzeb korzystać z Internetu jako źródła informacji;
 • Zna różne adresy Internetowe;
 • Odczytuje emotikony jako zakodowane uczucia i nastroje.


WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczeń po klasie 3:

 • Realizuje marszobiegi trwające około 15 minut;
 • Wykonuje przewrót w przód;
 • Oburącz odbija lekką piłkę sposobem górnym;
 • Podbija piłkę stopą i kolanem;
 • Potrafi rzucić piłką lekarską;
 • Jeździ na rowerze, wrotkach, przestrzegając zasad bezpieczeństwa;
 • Przestrzega zasad sportowej rywalizacji;
 • Dba o bezpieczeństwo w czasie zajęć ruchowych;
 • Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.