|    Do wakacji zostało: 130 dni
 • 17
 • lutego
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,50 - VIb
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,30 - IVb
 • Filip Bolek - śr. 5,27 - IVa
 • Zuzanna Marczak - śr. 5,27- IVb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,17 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,08 - VIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,00 - VIb
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,00- Va
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,00 - IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,00 - IVa
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,00 - IVa
 • Michał Lech - śr. 4,93 - VII
 • Piotr Kiljański - śr. 4,92 - VIb
 • Julia Skiba - śr. 4,92 - VIa
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr.4,92 - VIb
 • Hanna Majewska - śr. 4,86 - VIIIb
 • Amelia Sobkiewicz - śr. 4,83 - VIb
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Aniela Świątkowska - śr. 4,75 - VIb

Wymagania edukacyjne – kl. II

 

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej – kl. II

zgodne z nową podstawą programową

 

EDUKACJA

Wymagania na ocenę

dopuszczającą (2)

 

Wymagania na ocenę

dostateczną (3) 

Wymagania na ocenę

dobrą (4) 

Wymagania na ocenę

bardzo dobrą (5 

Wymagania na ocenę

celującą (6) 

POLONISTYCZNA

- rozpoznaje wszystkie litery i dwuznaki,

- czyta głoskując i sylabizując,

- często przekręca wyrazy,

- słabo rozumie samodzielnie czytany tekst,

- z pomocą nauczyciela przeczyta z podziałem na role,

- na polecenia nauczyciela korzysta z biblioteki szkolnej,

- wypowiada się niechętnie używając pojedynczych wyrazów,

- odpowiada wyrazami na pytania nauczyciela, ale nie zawsze na temat,

- posiada ubogie słownictwo,

- wygłasza wiersz z pamięci z pomocą nauczyciela,

- nie słucha uważnie i nie zawsze rozumie co mówią dzieci i dorośli,

- nie zawsze zachowuje kształty liter i często nie stosuje właściwych połączeń i proporcji w trakcie odwzorowywania, przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

- pisze wolno, przepisując wyrazy wielosylabowe i krótkie zdania popełnia błędy,

- pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, kłopot z pisaniem ze słuchu,

- układa zdania

- czyta wolno wyrazami lub zdaniami, ale mało wyraziście,

- zniekształca dłuższe wyrazy,

- czytając cicho teksty, rozumie tylko początkowe fragmenty,

- czytając z podziałem na role, myli fragmenty odpowiadające bohaterom tekstu,

- niesystematycznie korzysta z biblioteki szkolnej,

- wypowiada się wyrazami lub krótkimi zdaniami, ale wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela,

- odpowiada na pytania nauczyciela wyrazami lub pełnym zdaniem,

- wygłasza wiersze z pamięci, popełnia nieliczne pomyłki,

- słucha wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, czytanych krótkich tekstów, ale nie zawsze uważnie,

- zachowuje kształty liter, ale nie zawsze stosuje właściwe połączenia i proporcje w trakcie odwzorowywania,

przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu,

- przepisując i pisząc z pamięci popełnia nieliczne błędy,

- pisząc ze słuchu popełnia liczne błędy,

- z pomocą nauczyciela układa proste zdania opisujące dany przedmiot,

- czyta w dobrym tempie wcześniej przygotowany tekst, popełniając nieliczne błędy,

- czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty,

- czyta z podziałem na role po ustaleniu ról, popełniając niewielkie błędy,

- korzysta z biblioteki szkolnej, czyta czasopisma dziecięce,

- często wypowiada się na podane tematy pełnymi zdaniami,

- stawia pytania, odpowiada na pytania innych osób,

- opowiada wysłuchane teksty, stosując proste zdania,

- recytuje wiersze z pamięci bez pomyłek z odpowiednią intonacją,

- słucha wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, czytanych krótkich tekstów,

- pisze kształtnie, zachowuje proporcje, łączy prawidłowo

małe i wielkie litery, mieści się w liniaturze w trakcie odwzorowywania, przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu,

- podczas samodzielnego przepisywania i pisania z pamięci popełnia drobne błędy,

- pisząc ze słuchu popełnia błędy,

- podczas pisania samodzielnej wypowiedzi konieczna pomoc n-la, jego wskazówki i wyjaśnienia,

- czyta płynnie wyuczony tekst,

- czyta cicho ze zrozumieniem,

- czyta prawidłowo i poprawnie z podziałem na role,

- chętnie korzysta z biblioteki szkolnej, wykazuje zainteresowanie prasą dziecięcą,

- samorzutnie wypowiada się pełnymi zdaniami na różne tematy, z odpowiednią intonacją,

- stawia pytania, odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji,

- samodzielnie opowiada wysłuchane teksty, stosując dłuższe zdania

- posiada duży zasób słownictwa,

- recytuje wygłaszany tekst stosując odpowiednią intonację, zmianę siły, tonu, tempa głosu, znaki przestankowe,

- słucha wypowiedzi

nauczyciela, innych uczniów, czytanych krótkich tekstów i korzysta z przekazywanych informacji,

- pisze kształtnie, zachowując proporcje, prawidłowe łączenie i położenie małych i wielkich liter w liniaturze oraz odstępy między wyrazami w zdaniu w trakcie odwzorowywania, przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu,

- przepisując i pisząc z pamięci nie popełnia błędów

- pisząc ze słuchu popełnia pojedyncze błędy,

- potrafi samodzielnie zredagować krótką wypowiedź pisemną,

- czyta każdy nowy tekst płynnie, poprawnie i wyraziście,

- bierze udział w konkursie czytelniczym,

- posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się chętnie w uporządkowanej formie na każdy temat,

- bierze udział w konkursie recytatorskim,

 

 

 

- potrafi samodzielnie, sprawnie, bezbłędnie i interesująco zredagować wypowiedzi pisemne,

MATEMATYCZNA

-przy pomocy nauczyciela klasyfikuje przedmioty według jednej cechy jakościowej,

- dodaje i odejmuje w zakresie 30 tylko na konkretach, bardzo często z pomocą nauczyciela,

- mnoży i dzieli w zakresie 30 tylko na konkretach i zawsze z pomocą nauczyciela,

- tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,

-rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą n-la;

- z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, ciężaru, czasu,

klasyfikuje przedmioty według jednej cechy jakościowej;

- dodaje i odejmuje, w zakresie 30, popełniając błędy,

- mnoży i dzieli w zakresie 30 na konkretach i pamięciowo, czasami z pomocą nauczyciela,

- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, często potrzebuje pomocy nauczyciela,

- zadania tekstowe rozwiązuje często nieprawidłowo, wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony nauczyciela,

- popełnia błędy w zadaniach geometrycznych i dotyczący miar,

- klasyfikuje przedmioty według dwóch cech jakościowych

- dodaje i odejmuje w zakresie 50 z nielicznymi błędami,

- mnoży i dzieli w zakresie 30 z nielicznymi błędami,

- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela,

- samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe,

- nie zawsze potrafi właściwie zastosować umiejętności geometryczne i praktyczne,

-klasyfikuje przedmioty według dwóch lub kilku cech jakościowych,

- dodaje i odejmuje w zakresie 50,

- mnoży i dzieli w zakresie 30,

- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,

- samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe,

- zna i właściwie zastosuje umiejętności geometryczne i praktyczne

- wyróżnia się w klasie szybkim tempem pracy, samodzielnym rozwiązywaniem zadań złożonych ,

- biegle wykonuje działania w zakresie 100,

- bierze udział w konkursie ,,Kangurek”,

PRZYRODNICZA

wyłączenie przy pomocy nauczyciela obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze,

- rozpoznaje pory roku, z pomocą nauczyciela wymienia kolejne miesiące,

- przy pomocy nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie jesienią, zimą i wiosną,

-wymienia przy pomocy

nauczyciela niektóre gatunki

roślin i zwierząt w różnych ekosystemach,

- z pomocą nauczyciela zakłada proste hodowle i uprawy oraz przeprowadza proste doświadczenia,

- zna proste czynności wpływające na stan środowiska,

- ukierunkowany przez nauczyciela obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze,

- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie jesienią, zimą i wiosną,

-rozróżnia pospolite gatunki roślin i zwierząt w różnych ekosystemach, czasami oczekując pomocy nauczyciela,

- zakłada proste hodowle i uprawy, często potrzebuje pomocy nauczyciela oraz przeprowadza proste doświadczenia,

- podaje przykłady w jaki sposób dbać o środowisko,

- samodzielnie obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze,

- dostrzega zmiany w przyrodzie i pogodzie zachodzące jesieni, zimą i wiosną,

- wymienia pospolite gatunki

roślin i zwierząt w różnych ekosystemach, próbuje określa warunki potrzebne im do życia,

- zakłada proste hodowle i uprawy oraz przeprowadza proste doświadczenia , sporadycznie wymaga pomocy nauczyciela,

- potrafi wskazać działania proekologiczne i w nich uczestniczy,

- obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze,

- potrafi określić samodzielnie zmiany zachodzące w pogodzie i w przyrodzie jesienią, zimą i wiosną,

- rozróżnia pospolite gatunki i roślin i zwierząt w różnych ekosystemach, wie jakie warunki potrzebne są im do życia,

- samodzielnie zakłada proste hodowle i uprawy oraz przeprowadza proste doświadczenia,

- doskonali własną postawę ekologiczną,

- kojarzy różne fakty, analizuje, porównuje i wnioskuje,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

SPOŁECZNA

wie co jest dobre, a co złe, ale nie stosuje się do nich, stara się nie krzywdzić słabszych,

- nie potrafi współpracować z innymi,

- nie zawsze pamięta o używaniu zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych i rówieśników,

- nie zawsze zna zagrożenia ze strony innych ludzi,

- z pomocą nauczyciela wymienia symbole narodowe,

- zna swój adres zamieszkania,

- potrafi odróżnić co jest dobre a co złe, ale często nie stosuje się do nich, czasami pomaga potrzebującym,

- niekiedy nie potrafi współpracować z innymi,

- stara się używać zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych i rówieśników,

- zna zagrożenia ze strony innych ludzi, ale nie stosuje się do nich,

- wymienia symbole narodowe,

- zna nazwy najbliższych wsi i miast,

- potrafi odróżnić co jest dobre a co złe, ale czasami nie stosuje się do nich, chce pomagać potrzebującym,

- stara się współpracować z innymi,

- nie zawsze pamięta o używaniu zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych i rówieśników,

- zna zagrożenia ze strony innych ludzi, stara się powiadomić dorosłych wypadku,

- zna najbliższą okolicę i ważniejsze obiekty,

- potrafi odróżnić co jest dobre a co złe, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym,

- współpracuje z innymi,

- wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników, stosuje zwroty grzecznościowe ,

- zna zagrożenia ze strony innych ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu i niebezpieczeństwu,

- zna prawa i obowiązki ucznia,

- wie w jakim regionie mieszka,

 

PLASTYCZNA

- nie wykonuje prac, a cza-sami tylko je rozpoczyna i nie kończy, zazwyczaj są to prace nie na temat,

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki ( malarstwo - malarz  - obraz),

- prace mało staranne, nie zawsze na temat, często nieskończone,

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki (malarstwo, rzeźba – rzeźbiarz),

- prace w miarę staranne, estetyczne i zazwyczaj dokończone

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki (architekturę - architekt - rysunek projektu, makieta, malarstwo, rzeźbę),

- prace wykonuje zgodnie z tematem, są one estetyczne, dobrze zaplanowane i dokończone,

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki (architekturę, malarstwo, rzeźbę, scenografia – scenograf – rysunek projektu dekoracji sceny i kostiumu aktora)

- prace wykonuje ciekawie, poszukuje oryginalnych rozwiązań, prace bogate w szczegóły i zawsze dokończone,

- wypowiada się na temat wybranych dziedzin sztuki,

TECHNICZNA

- często wymaga zachęty ze strony nauczyciela podczas wykonywania prac technicznych,

- z pomocą nauczyciela posługuje się prostymi narzędziami, zachowując bezpieczeństwo,

- stara się zachować ład i porządek w miejscu pracy

- prace techniczne podejmuje niezbyt chętnie, nie zawsze doprowadza je do końca,

-z pomocą nauczyciela rozróżnia materiały do majsterkowania, bezpiecznie się nimi posługuje,

- posługuje się prostymi narzędziami,

- zachowuje ład i porządek w miejscu pracy,

- prace techniczne doprowadza do końca, lecz nie zawsze są one przemyślane i starannie wykonane,

- częściowo rozróżnia materiały do majsterkowania, bezpiecznie się nimi posługuje,

- stara się dobierać środki materiałowe i ekonomicznie je wykorzystuje

- chętnie podejmuje zadania techniczne, doprowadza każdą prace do końca,

- rozróżnia materiały do majsterkowania, bezpiecznie się nimi posługuje,

- właściwie dobiera środki materiałowe i ekonomicznie je wykorzystuje,

- umie korzystać z prostej informacji technicznej,

- poszukuje oryginalnych i ciekawych rozwiązań swoich prac,

MUZYCZNA

-stara się zaśpiewać piosenkę, ale nie zawsze pa-mięta słowa i melodię;

-stara się słuchać utworów muzycznych;

- z pomocą nauczyciela wykorzystuje instrumenty perkusyjne do akompaniamentu,

-potrafi zaśpiewać piosenkę, ale niekiedy myli się;

- próbuje swobodnie interpretować muzykę ruchem,

- słucha utworów muzycznych, ale nie zawsze uważnie;

- potrafi częściowo wykorzystać efekty akustyczne i instrumenty perkusyjne do akompaniamentu,

- śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy II, chętnie bawi się przy muzyce;

- swobodnie interpretuje muzykę ruchem,

- umie uważnie słuchać utworów muzycznych;

- potrafi wykorzystać efekty akustyczne i instrumenty perkusyjne do akompaniamentu,

- śpiewa poznane piosenki,

- wyraża nastrój muzyki pląsając i tańcząc,

- umie uważnie słuchać utworów muzycznych, określać o czym opowiada muzyka;

- wykazuje się umiejętnościami w zakresie gry na instrumentach perkusyjnych,

- zajmuje wysoką lokatę w szkolnym konkursie piosenki, śpiewa piosenki indywidualnie podczas uroczystości szkolnych

WYCHOWANIE FIZYCZNE

- często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć

- uczestniczy w zabawach ruchowych zachęcony przez nauczyciela;

-uczeń nie potrafi wykonać ćwiczeń bez pomocy nauczyciela

- nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć

- uczestniczy w zabawach ruchowych;

-ćwiczenia gimnastyczne wykonuje z błędami, ale samodzielnie;

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć, ale nie zawsze się mu to udaje,

- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

- ćwiczenia gimnastyczne wykonuje sprawnie z niewielkimi błędami

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

- ćwiczenia wykonuje sprawnie;

- bierze udział w konkursowych rozgrywkach sportowych, zajmuje wysokie lokaty na zawodach sportowych;

ZAJĘCIA

KOMPUTEROWE

- uruchamia komputer za pomocą myszki i klawiatury, - umie uruchomić stacje dyskietek i stację dysków CD, - uruchamia gry dostosowane do wieku,

- stara się wytłumaczyć jaki wpływ ma komputer na zdrowie człowieka

- wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała podczas pracy z komputerem, wie, że praca przy komputerze męczy wzrok,

- zna regulamin pracowni komputerowej

- wyróżnia i nazywa elementy zestawu komputerowego,

- wykorzystuje do gier i zabaw edukacyjnych wybranych klawiszy z klawiatury komputerowej, np. klawiszy strzałek kursorów i klawisza Enter

- wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

- stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera,

- prawidłowo kończy prace z komputerem,

- zna przeznaczenie poszczególnych elementów zestawu komputerowego,

- zna działanie wybranych w edytorze grafiki Paint narzędzi z Przybornika,

- wykonuje proste polecenia z wykorzystaniem wybranych narzędzi z Przybornika,

- zna możliwość powiększania, zmniejszania, usuwania i kopiowania wybranych elementów,

- zna działanie wybranych klawiszy na klawiaturze komputerowej: klawisze literowe, klawisz Spacji, klawisze Shift i Caps Lock, klawisz Enter,

- próbuje pisać litery i pojedynczych wyrazów w edytorze tekstu Microsoft Word,

- zna przeznaczenie poszczególnych elementów zestawu komputerowego,

- zna działanie wybranych w edytorze grafiki Paint narzędzi z Przybornika,

- wykonuje proste polecenia z wykorzystaniem wybranych narzędzi z Przybornika,

- zna możliwość powiększania, zmniejszania, usuwania i kopiowania wybranych elementów,

- zna działanie wybranych klawiszy na klawiaturze komputerowej: klawisze literowe, klawisz Spacji, klawisze Shift i Caps Lock, klawisz Enter, - próbuje pisać litery i pojedynczych wyrazów w edytorze tekstu Microsoft Word,

- potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać pracę na komputerze,

- potrafi samodzielnie napisać treść tekstu,