|    Do wakacji zostało: 130 dni
 • 17
 • lutego
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,50 - VIb
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,30 - IVb
 • Filip Bolek - śr. 5,27 - IVa
 • Zuzanna Marczak - śr. 5,27- IVb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,17 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,08 - VIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,00 - VIb
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,00- Va
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,00 - IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,00 - IVa
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,00 - IVa
 • Michał Lech - śr. 4,93 - VII
 • Piotr Kiljański - śr. 4,92 - VIb
 • Julia Skiba - śr. 4,92 - VIa
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr.4,92 - VIb
 • Hanna Majewska - śr. 4,86 - VIIIb
 • Amelia Sobkiewicz - śr. 4,83 - VIb
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Aniela Świątkowska - śr. 4,75 - VIb

Wymagania edukacyjne - kl.I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY I

 zgodne z nową podstawą programową wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r 

I. Edukacja polonistyczna

Słuchanie. Uczeń:

 • słucha z uwagą tekstów czytanych, poleceń oraz wypowiedzi nauczyciela czy innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych;
 • słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się.

Mówienie. Uczeń:

 • wypowiada się logicznie i wyraziście, kilkoma krótkimi zdaniami na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;
 •  recytuje wiersze, teksty piosenek;
 •  zadaje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych.

Czytanie. Uczeń:

 • dokonuje syntezy i analizy głoskowej i sylabowej wyrazów;
 • zna wszystkie litery alfabetu
 • układa wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych oraz zdania z rozsypanek wyrazowych;
 •  czyta poprawnie i wyraziście na głos ze zrozumieniem proste, krótkie teksty zapisane i drukowane;
 •  w czytanych tekstach wyodrębnia postacie i ich cechy, kolejność zdarzeń, elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości;
 •  w miarę swoich możliwości czyta wskazane przez nauczyciela lektury bądź ich fragmenty.

Pisanie. Uczeń:

 • pisze czytelnie, dzieląc tekst na wyrazy;
 • przepisuje tekst pisany i drukowany, pisze z pamięci i ze słuchu krótkie zdania;
 • stosuje wielką literę w pisowni poznanych nazw geograficznych, tytułach książek w imionach i nazwiskach oraz na początku zdania;
 • stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania oraz przy wyliczaniu;
 • dba o poprawność ortograficzną w zakresie opracowanych wyrazów;
 • przestrzega zasad kaligrafii;
 • dba o estetykę zeszytu.

Kształcenie językowe. Uczeń:

 • rozumie określenia: głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, wyraz , zdanie;
 • zna kolejność liter w alfabecie;
 • rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • rozumie, co to są wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym oraz zdrobnienia;

II. Edukacja matematyczna

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:

 • określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu(także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
 • porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów, podaje ilość elementów zbioru, porównuje liczebność zbiorów;
 • posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos.
Rozumienie liczb i ich własności. Uczeń:
 • przelicza w zakresie 20;
 • liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;
 • odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do 20;
 • wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby: wskazuje jedności, dziesiątki;
 • porównuje liczby w zakresie 20; porządkuje je od najmniejszej do największej i odwrotnie; stosuje znaki: <, =, >;

Posługiwanie się liczbami. Uczeń:

 • rozumie istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, korzysta intuicyjnie z własności działań;
 • dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową oraz liczbę 10;
 • wskazuje liczby parzyste i nieparzyste.

Czytanie tekstów matematycznych. Uczeń:

 • dostrzega problem matematyczny, analizuje dane;
 • tworzy własną strategię rozwiązania problemu, opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;
 • układa zadania do rysunku i je rozwiązuje.

Rozumienie pojęć geometrycznych. Uczeń:

 • rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur;
 • dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w otoczeniu dziecka.

Stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń:

 • wykonuje proste obliczenia pieniężne, rozróżnia w poznanym zakresie liczbowym nominały na monetach i banknotach;
 • odczytuje pełne godziny na zegarze;
 • mierzy odcinki, używa określenia centymetr;
 • dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;
 • waży, używa określenia kilogram;
 • odmierza płyny; używa określenia litr;
 • wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.

III. Edukacja społeczna.

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

 • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;
 • wie, że wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki; przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;
 • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;
 • ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne;
 • przedstawia siebie i grupę, do której należy;
 • opowiada wybrane ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne;
 • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;
 • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się.

Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń:

 • opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych;
 • rozpoznaje: godło, flagę (barwy), hymn narodowy;
 • uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej; zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu;
 • rozpoznaje i nazywa patrona szkoły;

IV. Edukacja przyrodnicza.

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:

 • rozpoznaje popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
 • rozpoznaje i wyróżnia podstawowe cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las;
 • rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;
 • prowadzi proste hodowle roślin;
 • chroni przyrodę;
 • segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania.

Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

 • przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych;
 • posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;
 • reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;
 • ubiera się odpowiednio do stanu pogody;
 • rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole;
 • ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;
 • ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń:

 • określa nazwę i położenie swojej miejscowości oraz okolicy, charakterystyczne miejsca;
 • wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki;
 • wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego kraju, wskazuje na mapie jej położenie;

V. Edukacja plastyczna

Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

 • wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:
 1.  kształty obiektów
 2. wielkości i proporcje
 3. barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę,
 4. cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się;

Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

 • rysuje różnymi przyborami
 • maluje farbami
 • wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.;
 • modeluje (lepi i konstruuje) plasteliny
 • wykonuje prace, proste rekwizyty potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;
 • wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań (np. prezent, zaproszenie);
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką;

Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych. Uczeń:

 • nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę;
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich: pejzaż, portret;

VI. Edukacja techniczna.

Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń:

 • planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
 • zachowuje ład i porządek w miejscu pracy;
 • organizuje swoją pracę;

Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:

 • wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:
 1. z zastosowaniem połączeń nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, szycie lub zszywanie zszywkami, sklejanie taśmą itp.,
 2. używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstążką ozdobną,
 3. bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe nacinane,
 • wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu.

Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń:

 • wyjaśnia działanie i funkcję urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole;
 • posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole.

VII. Edukacja informatyczna.

Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

 • układa w logicznym porządku: obrazki, proste teksty, proste polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
 • rozwiązuje zagadki i łamigłówki.

Osiągnięcia  w zakresie programowania. Uczeń:

 • programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami,
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
 • wie, jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia, stosuje się do ustalonych zasad;
 • rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;

W klasie pierwszej zadania z zakresu edukacji informatycznej nie są realizowane w pracowni komputerowej.

VIII. Edukacja muzyczna.

Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:

 • słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp.
 • reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych;
 • odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, odróżnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne;
 • rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę;
 •  rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną, marszową itp.;
 • słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych.
 Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew. Uczeń:
 • śpiewa i wykorzystuje poznane melodie, tworzy własne, naśladuje odgłosy zwierząt;
 • nuci poznane melodie, śpiewa piosenki podczas zabawy, nauki, uroczystości szkolnych, świąt;
 • śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich;
 • śpiewa dbając o prawidłową postawę, artykulację i oddech, przy zachowaniu naturalnej skali głosu;
 • rozpoznaje hymn narodowy;

Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń:

 • przedstawia ruchem treść muzyczną (np. dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku, tempo, artykulację);
 • interpretuje ruchem schematy rytmiczne;
 • wykonuje pląsy;

Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń:

 • gra zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne;
 • wykonuje tematy rytmiczne z użyciem instrumentów perkusyjnych;
 • realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, piszczałek, itp.;
 • wykonuje instrumenty m.in. z materiałów naturalnych i innych oraz wykorzystuje tak powstałe instrumenty do akompaniamentu, realizacji dźwięku podczas zabaw i zadań edukacyjnych;
 • wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda);

IX. Wychowanie fizyczne.

Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń:

 1. utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie;
 • dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu;
 • uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej, akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu.

Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń:

 • przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, stanie jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, skulony, prosty;
 • pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega z wysokim unoszeniem kolan, biega w połączeniu ze skokiem, przenoszeniem przyborów np. piłki, pałeczki, z rzutem do celu nieruchomego, bieg w różnym tempie, realizuje marszobieg;
 • rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą, rzuca małymi przyborami na odległość i do celu,
 • wykonuje ćwiczenia zwinnościowe:
 1. skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie, podciąganie,
 2. czworakowanie,
 3. wspina się,
 4. mocowanie w pozycjach niskich i wysokich,
 5. podnoszenie i przenoszenie przyborów,
 • samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy.

Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. Uczeń:

 • zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów – uczestników zabawy, respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu;
 • respektuje reguły zabaw i gier ruchowych;
 • uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek;
 • wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych: rzuty i chwyty piłki, odbicia piłki, kozłowanie w miejscu, prowadzenie piłki, rzut i strzał do celu;

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym.