|    Do wakacji zostało: 23 dni
 • 03
 • czerwca
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,50 - VIb
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,30 - IVb
 • Filip Bolek - śr. 5,27 - IVa
 • Zuzanna Marczak - śr. 5,27- IVb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,17 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,08 - VIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,00 - VIb
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,00- Va
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,00 - IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,00 - IVa
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,00 - IVa
 • Michał Lech - śr. 4,93 - VII
 • Piotr Kiljański - śr. 4,92 - VIb
 • Julia Skiba - śr. 4,92 - VIa
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr.4,92 - VIb
 • Hanna Majewska - śr. 4,86 - VIIIb
 • Amelia Sobkiewicz - śr. 4,83 - VIb
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Aniela Świątkowska - śr. 4,75 - VIb

PSO z religii

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

OCENA CELUJĄCA

Na ocenę celującą zasługuję uczeń który:

 • Posiadł umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy.
 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną.
 • Jest świadkiem wiary.
 • Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat.
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii.
 • Potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę religijną.
 • Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA BARDZO DOBRA

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określanych programem katechezy.
 • Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie.
 • Przejawia postawę apostolską.
 • Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętności aktywnego uczestnictwa w liturgii i sakramentach.
 • Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA DOBRA

 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy.
 • Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany.
 • Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA DOSTATECZNA

 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary , rozumie je oraz umie wyjaśnić , czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym.
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce.
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.
 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem.
 • Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę), ale są w niej braki.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
 • Odmawia wszelkiej współpracy.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety.
 • Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego (ćwiczeniówki) lub są w nim (niej) rażące braki.

NA BIEŻĄCO UCZNIOWIE SĄ OCENIANI Z ODPOWIEDZI NA LEKCJI ORAZ Z PROWADZENIA ZESZYTU I ZESZTU ĆWICZEŃ.