|    Do wakacji zostało: 26 dni
 • 24
 • maja
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,42
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Natalia Masiak - Vb
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,06 - oddz. gim.
 • Aleksandra Plak - VI
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julian Kuc - IVb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Aleksandra Strzelczyk - VI
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Maja Filipiak - IVa
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - VIIb
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Natalia Lewandowska - IVa
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Julia Kozicka - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - Va

PSO z religii

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

OCENA CELUJĄCA

Na ocenę celującą zasługuję uczeń który:

 • Posiadł umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy.
 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną.
 • Jest świadkiem wiary.
 • Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat.
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii.
 • Potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę religijną.
 • Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA BARDZO DOBRA

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określanych programem katechezy.
 • Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie.
 • Przejawia postawę apostolską.
 • Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętności aktywnego uczestnictwa w liturgii i sakramentach.
 • Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA DOBRA

 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy.
 • Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany.
 • Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA DOSTATECZNA

 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary , rozumie je oraz umie wyjaśnić , czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym.
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce.
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę).

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.
 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem.
 • Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy (ćwiczeniówkę), ale są w niej braki.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
 • Odmawia wszelkiej współpracy.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety.
 • Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego (ćwiczeniówki) lub są w nim (niej) rażące braki.

NA BIEŻĄCO UCZNIOWIE SĄ OCENIANI Z ODPOWIEDZI NA LEKCJI ORAZ Z PROWADZENIA ZESZYTU I ZESZTU ĆWICZEŃ.