|    Wakacje!
 • 13
 • lipca
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Wymagania edukacyjna z j. angielskiego dla klas I - III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH

Zakres ewaluacji

Ocena celująca

 

Ocena bardzo dobra

 

Ocena dobra

Ocena dostateczna

Ocena dopuszczająca

Rozumienie i  wykonywanie poleceń nauczyciela

U bardzo dobrze rozumie wszystkie polecenia n-la, reaguje szybko, nie wymaga powtórzeń

 

U bardzo dobrze rozumie wszystkie polecenia n-la, reaguje szybko, raczej nie wymaga powtórzeń

 

U dobrze rozumie polecenia n-la, czasami reaguje po powtórzeniu

U rozumie polecenia n-la dopiero po ich powtórzeniu, niekiedy wymaga przełożenia na j. polski

U bardzo słabo rozumie polecenia n-la, prawie zawsze wymaga przełożenia na j. polski

 

Pamięciowe opanowanie słownictwa

 

U bezbłędnie wymawia i rozumie poznane słowa, także dodatkowe

 

U wymawia i rozumie poznane słowa sporadycznie popełniając błędy

 

U czasami popełnia błędy w wymowie i rozumieniu poznanego słownictwa

 

U często popełnia błędy w wymowie i rozumieniu poznanego słownictwa

 

U popełnia liczne błędy w wymowie i rozumieniu poznanego słownictwa. Opanowuje jedynie pojedyncze słowa

Pamięciowe opanowanie wierszyków i piosenek

 

U bardzo dobrze opanowuje pamięciowo wierszyki i piosenki, prawidłowo wymawia wyrazy

U bardzo dobrze opanowuje pamięciowo wierszyki i piosenki, raczej prawidłowo wymawia wyrazy

U dobrze opanowuje pamięciowo wierszyki i piosenki, popełnia nieliczne błędy w wymowie

U potrafi opanować wierszyk lub piosenkę pamięciowo, ale popełnia błędy w wymowie

 

U z trudem opanowuje wierszyk lub piosenkę, popełnia liczne błędy w wymowie

 

Rozumienie sensu opowiedzianych historyjek

 

U rozumie sens historyjek po jednokrotnym wysłuchaniu

 

U zazwyczaj rozumie sens historyjek po jednokrotnym wysłuchaniu

 

U często potrzebuje dwukrotnego wysłuchania historyjki, aby zrozumieć jej sens

 

U ma niewielkie problemy ze zrozumieniem sensu historyjki po dwukrotnym wysłuchaniu

 

U ma duże problemy ze zrozumieniem historyjki nawet po kilkakrotnym wysłuchaniu i z pomocą nla

Kojarzenie słowa pisanego z jego znaczeniem

 

U bez problemu kojarzy słowo pisane z jego znaczeniem, bez pomocy n-la

 

U kojarzy słowo pisane z jego znaczeniem, rzadko prosząc o pomoc n-la

 

U kojarzy słowo pisane z jego znaczeniem, wymaga pomocy n-la

 

U słabo kojarzy słowo pisane z jego znaczeniem, popełnia liczne błędy i prawie zawsze wymaga pomocy n-la

U bardzo słabo kojarzy słowo pisane z jego znaczeniem, nie potrafi odczytać słowa, zawsze wymaga pomocy n-la

Zapisywanie poznanych słów [od II okresu]

 

U potrafi bezbłędnie zapisać poznane słowa, również nadprogramowe 

 

U potrafi zapisać poznane słowa  

 

U zapisuje poznane słowa z błędami czasem prosząc n-la o pomoc

 

U robi liczne błędy w zapisie poznanych słów, wymaga pomocy n-la

U nie potrafi samodzielnie zapisać poznanych słów, zawsze wymaga pomocy n-la

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego

 

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń systematycznie, zawsze odrabia zadania domowe

 

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń systematycznie, prawie zawsze odrabia zadania domowe

 

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń stosunkowo systematycznie, czasem zapomina odrobić zadania domowego

 

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń w sposób mało systematyczny; stosunkowo często zdarza mu się nie odrobić zadania domowego

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń w sposób bardzo niesystematyczny; bardzo często nie odrabia zadań domowych

 

Przygotowanie do zajęć i aktywność ucznia

 

U jest zawsze przygotowany do lekcji, ma potrzebne przybory, jest aktywny; bierze udział w konkursach

U jest przygotowany do lekcji, ma potrzebne przybory, jest aktywny; bierze udział w konkursach

U zazwyczaj posiada na zajęciach wszystkie materiały, zdarza się, że nie bierze aktywnego udziału w lekcji

U często nie ma potrzebnych do lekcji materiałów, jest mało aktywny

 

U bardzo często nie ma potrzebnych do lekcji materiałów, jest bardzo mało aktywny

 

• Zapis kursywą oznacza opcjonalne kryterium oceniania; w klasie pierwszej uczeń nie ma obowiązku umieć pisać w języku obcym. Większe znaczenie ma umiejętność mówienia i rozumienia. Zważywszy jednak na indywidualne potrzeby uczniów i ich rozwój nauczyciel wystawiając ocenę może wziąć pod uwagę również to kryterium

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS DRUGICH

Zakres ewaluacji

Ocena celująca

Ocena bardzo dobra

Ocena dobra

Ocena dostateczna

Ocena dopuszczająca

Rozumienie i  wykonywanie poleceń nauczyciela

U reaguje prawidłowo na polecenia n-la, wydaje podobne polecenia swoim rówieśnikom

U reaguje prawidłowo na polecenia n-la, wydaje podobne polecenia swoim rówieśnikom, raczej nie wymaga pomocy

U rozumie polecenia n-la, czasem wymaga pomocy przy wydawaniu podobnych poleceń rówieśnikom

U częściowo rozumie polecenia n-la, wymaga pomocy przy wydawaniu podobnych poleceń kolegom

Słabo rozumie polecenia nla, zawsze wymaga pomocy

Pamięciowe opanowanie słownictwa

U bezbłędnie wymawia, zapisuje i rozumie poznane słownictwo, a także wykraczające poza program

U rzadko popełnia błędy w wymowie, zapisie i rozumieniu poznanego słownictwa

U czasami popełnia błędy w wymowie, zapisie i rozumieniu poznanego słownictwa

U często popełnia błędy w wymowie, zapisie i rozumieniu poznanego słownictwa

U popełnia liczne błędy w wymowie, zapisie i rozumieniu poznanego słownictwa, opanowuje jedynie pojedyncze słowa

Pamięciowe opanowanie wierszyków i piosenek

U bardzo dobrze opanowuje pamięciowo wierszyki i piosenki prawidłowo wymawiając wyrazy i z odpowiednią intonacją 

U bardzo dobrze opanowuje pamięciowo wierszyki i piosenki raczej prawidłowo wymawiając wyrazy, czasem nie pamięta o intonacji

U dobrze opanowuje pamięciowo wierszyki i piosenki, popełnia nieliczne błędy w wymowie

U potrafi opanować wierszyk lub piosenkę, ale popełnia błędy w wymowie

U z trudem opanowuje wierszyk lub piosenkę, popełnia liczne błędy w wymowie

Rozumienie sensu opowiedzianych historyjek

U świetnie rozumie sens historyjek po jednokrotnym wysłuchaniu

U zazwyczaj rozumie sens historyjek po jednokrotnym wysłuchaniu

U często potrzebuje dwukrotnego wysłuchania historyjki, aby zrozumieć jej sens

U ma problemy ze zrozumieniem sensu historyjki po dwukrotnym wysłuchaniu

U ma duże problemy ze zrozumieniem sensu historyjki po kilkukrotnym wysłuchaniu i pomocy n-la

Wypowiedzi ustne

U płynnie wypowiada się używając znanych i nowych słów

U płynnie wypowiada się używając znanych  słów

U wypowiada się stosunkowo płynnie z niewielką pomocą n-la

U ma trudności w wypowiadaniu się, często wymaga pomocy n-la

U ma duże trudności w wypowiadaniu się, bardzo często wymaga pomocy n-la

Czytanie prostych tekstów ze zrozumieniem

U czyta płynnie i ze zrozumieniem nawet nowy tekst

U czyta płynnie i ze zrozumieniem znany tekst, w nowym popełnia sporadyczne błędy

U czyta raczej płynnie znany tekst, nowy stanowi niewielką trudność

U czyta z błędami znany tekst, nowy stanowi dużą trudność

U ma duże problemy z czytaniem znanego tekstu, nowy jest dla niego nieczytelny

Zapisywanie słów i prostych zdań

U bezbłędnie zapisuje pojedyncze słowa i proste zdania, czasem używa nowych wyrazów i zwrotów

 

U pisze bezbłędnie, nie wymaga pomocy n-la

U zapisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania przy pomocy n-la czasem popełnia błędy

U ma problem z zapisaniem słów i całych wyrażeń, gubi niektóre wyrazy, wymaga pomocy n-la

 

U nie potrafi zapisać poprawie całego zdania, posługuje się pojedynczymi słowami, wymaga stałej pomocy n-la

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego

 

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń bardzo starannie i systematycznie; zawsze odrabia zadania domowe, nawet te dodatkowe

 

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń starannie i systematycznie; prawie zawsze ma odrobione zadanie

 

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń stosunkowo starannie i systematycznie; czasem zapomina odrobić zadania domowego

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń mało starannie i niezbyt systematycznie; stosunkowo często zdarza mu się nie odrobić zadania domowego

U prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń bardzo niestarannie i niesystematycznie; bardzo często nie ma zadania domowego

Przygotowanie do zajęć i aktywność ucznia

 

U zawsze przynosi na zajęcia potrzebne materiały, bierze aktywny udział w lekcji; bierze udział w konkursach

 

U zawsze przynosi na zajęcia potrzebne materiały, bierze aktywny udział w lekcji

 

U zazwyczaj jest przygotowany do zajęć, jest mało aktywny

 

U stosunkowo często jest nieprzygotowany do zajęć 

 

U bardzo często zdarza się być nieprzygotowanym do zajęć oraz nie brać aktywnego udziału w lekcji

 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS TRZECICH

Zakres ewaluacji

Ocena celująca

Ocena bardzo dobra

Ocena dobra

Ocena dostateczna

Ocena dopuszczająca

Pamięciowe opanowanie słownictwa

U.  bezbłędnie wymawia i rozumie poznane słownictwo, a także wykraczające poza program

U. bardzo dobrze wymawia i rozumie poznane słownictwo

U. czasami popełnia błędy w wymowie i rozumieniu poznanego słownictwa

U. często popełnia błędy w wymowie i rozumieniu poznanego słownictwa

U. popełnia liczne błędy w wymowie i rozumieniu poznanego słownictwa, opanowuje jedynie pojedyncze słowa

Słuchanie

U. bezbłędnie rozpoznaje usłyszane słowa i zdania, nie wymaga powtórzeń

 

U. rozpoznaje usłyszane słowa i zdania, sporadycznie prosi o powtórzenie

U. rozpoznaje usłyszane słowa i zdania po powtórzeniu

 

U. rozpoznaje usłyszane słowa i zdania po kilkakrotnym powtórzeniu

 

U. słabo rozpoznaje usłyszane słowa i zdania, wymaga licznych powtórzeń

Mówienie

U. mówi płynnie i bezbłędnie używając znanych i nowych słów

 

U. mówi płynnie i bezbłędnie używając znanych słów

 

U. mówi względnie płynnie, popełnia nieliczne błędy używając znanych słów

U. mówi pojedynczymi słowami, popełnia błędy, wymaga pomocy n-la

 

U. używa niektóre poznane słowa, wymaga pomocy n-la

 

Czytanie ze zrozumieniem

 

U. czyta płynnie i bezbłędnie znany i nowy tekst ze zrozumieniem

 

U. czyta płynnie i bezbłędnie znany tekst ze zrozumieniem

 

U. czyta z nielicznymi błędami, czasem potrzebuje pomocy n-la w zrozumieniu

U. czyta z błędami, często nie rozumie tekstu, wymaga pomocy n-la

 

U. słabo czyta, popełnia liczne błędy,  bardzo często nie rozumie tekstu, wymaga pomocy n-la

Pisanie

U. pisze bezbłędnie nawet trudne i nowe słowa, używa ich w zdaniach

U. pisze bezbłędnie znane słowa, używa ich w zdaniach

U. pisze z nielicznymi błędami, czasem myli kolejność słów w zdaniu

U. popełnia błędy w pisowni znanych słów, nie potrafi poprawnie ułożyć zdania

U. pisze „tak jak słyszy”, wymaga pomocy n-la

 

Korzystanie ze słowniczków obrazkowych oraz multimediów i innych pomocy [dołączonych do kursu]

U. samodzielnie i sprawnie posługuje się pomocami, także z własnej inicjatywy

 

U. samodzielnie i sprawnie posługuje się pomocami

 

U. czasami potrzebuje pomocy n-la przy korzystaniu z pomocy dydaktycznych

U. często wymaga pomocy n-la w posługiwaniu się pomocami dydaktycznymi

U. ma duże problemy w posługiwaniu się pomocami dydaktycznymi, wymaga stałej pomocy n-la

 

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego

 

U. prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń bardzo starannie i systematycznie; zawsze odrabia zadania domowe, nawet te dodatkowe

U. prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń starannie i systematycznie; prawie zawsze ma odrobione zadanie

 

U. prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń stosunkowo starannie i systematycznie; czasem zapomina odrobić zadania domowego

U. prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń mało starannie i niezbyt systematycznie; stosunkowo często zdarza mu się nie odrobić zadania domowego

 

U. prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń bardzo niestarannie i niesystematycznie; bardzo często nie ma zadania domowego

Przygotowanie do zajęć i aktywność ucznia

 

U. zawsze przynosi na zajęcia potrzebne materiały, bierze aktywny udział w lekcji; bierze udział w konkursach

U. zawsze przynosi na zajęcia potrzebne materiały, bierze aktywny udział w lekcji

U. zazwyczaj jest przygotowany do zajęć, jest mało aktywny

 

U. stosunkowo często jest nieprzygotowany do zajęć 

 

U. bardzo często jest nieprzygotowanym do zajęć, nie bierze aktywnego udziału w lekcji