|    Do wakacji zostało: 237 dni
 • 31
 • października
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Zasady oceniania w klasach I - III

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W KLASACH I - III

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 1. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno- emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania.
 2. Mówiąc edukacja wczesnoszkolna mamy na myśli również kształcenie zintegrowane (nazwa edukacja wczesnoszkolna, zgodnie z podstawą programową, dotyczy klas rozpoczynających naukę w szkole od 1 września 2009 roku).

Rozdział II - Cele edukacyjne

 1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
 2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 
 3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.
 4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Wykaz celów dla klas I- III

 Klasa I:

 • wprowadzenie i utrwalenie liter, początkowa nauka czytania i pisania,
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem i książkami,
 • liczenie w zakresie 20,
 • orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo-społecznym z wykorzystaniem doświadczenia i obserwacji,
 • rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką,
 • rozwijanie poczucia estetyki, umuzykalnianie, edukacja motoryczno – zdrowotna,
 • rozwijanie umiejętności obsługi komputera,
 • wdrażanie do funkcjonowania w zespole uczniowskim,
 • uświadomienie potrzeby nauki języka obcego,
 • nauka religii,
 • motywowanie do pracy w zespole.

Klasa II:

 • doskonalenie techniki czytania i pisania,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozszerzenie zakresu liczbowego 100, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, wdrażanie do logicznego myślenia,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczo- społecznej z elementami kulturowymi,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą,
 • rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna,
 • kształtowanie umiejętności obsługi komputera,
 • nauka religii,
 • motywowanie do pracy w zespole.

Klasa III:

 • czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • znajomość zasad gramatycznych, orograficznych i kaligraficznych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
 • pogłębianie zainteresowań czytelniczych,
 • doskonalenie obliczeń działań matematycznych w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do logicznego myślenia,
 • pogłębianie znajomości środowiska społeczno- przyrodniczego wybranych regionów Polski, Europy i świata,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w kulturze,
 • edukacja motoryczna, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia,
 • doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
 • nauka religii,
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki.

Rozdział III - Rola, rodzaj i funkcje oceny

Rola oceniania:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;         
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,  zachowaniu oraz specjalnych uzdolnienia ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

Rodzaje ocen:

 • wstępna ocena rozwoju  ucznia i jego możliwości - w klasie I dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego ucznia oraz o poziomie funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej. -w klasach II-III dokonywana jest we wrześniu na podstawie sprawdzianów diagnozujących,  stanowi podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu  uczniowi maksymalny rozwój.
 • ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić,- odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na stałym  informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach. -to słowna lub pisemna ( w zeszycie lub na karcie pracy) ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia (ocenianie kształtujące)  - analizuje sprawdziany kontrolujące opanowanie przewidzianych umiejętności                                                                   - w klasach I-III zapisywana jest systematycznie w dzienniku elektronicznym Librus w postaci ocen  w skali puntowe : 6, 5, 4, 3, 2, 1. f)  dopuszcza się stawianie znaków ,,+” oraz ,,-„ .ocena podsumowująca: śródroczna i końcoworoczna stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia, końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III. 

 Funkcje oceny:

 • informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy;
 • korekcyjna – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty;
 • motywująca – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz daje dziecku wiarę we własne siły.

W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary:

 • indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego,
 • stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

Rozdział IV -  Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

 1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

 • ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów,
 • prace pisemne, np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe),
 •  kartkówki – trwające  nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu trzech dni,
 • sprawdziany - trwające od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z kilkudniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu  tygodnia; w tygodniu mogą być tylko dwie takie prace,
 • testy trwające 2/3 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach  w ciągu 2 dni; muszą być zapowiadane z kilkudniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni; w ciągu  tygodnia może być jeden taki test,
 • obserwacja uczenia się (praca w grupie),
 • posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych),
 • aktywność,
 • zadania domowe,
 • prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne,
 • wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach „artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym.

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

    Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania wiadomości i umiejętności pracy uczniów to:

 • ciche czytanie
 • głośne czytanie
 • przepisywanie
 • pisanie ze słuchu
 • pisanie z pamięci
 • wypowiedzi ustne
 • wypowiedzi pisemne
 • recytacja
 • prowadzenie zeszytu i rozwiązywanie ćwiczeń
 • samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura
 • dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi  
 • liczenie pamięciowe
 • wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
 • układanie  i rozwiązywanie zadań
 • przeprowadzanie pomiarów
 • stosowanie technik plastycznych i technicznych
 • dokładność i estetyka wykonania prac
 • wiedza o sztuce
 • śpiewanie
 • czytanie i zapisywanie nut
 • rozpoznawanie utworów muzycznych
 • wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
 • sprawność fizyczna i edukacja zdrowotna
 • aktywność na lekcji
 • praca w zespole
 • obsługa komputera i posługiwanie się wybranymi programami i grami edukacyjnymi
 • wiadomości z religii

3.    Organizacja procesu  sprawdzania i oceniania:

       Uczeń  klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym  roku szkolnym  zostaną ocenione pozytywnie. W wyjątkowych  przypadkach  rada  pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz  w porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

       W klasach I - III ocena klasyfikacyjna semestralna (wg załącznika nr 1) i końcoworoczna  jest  oceną opisową.  Informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym w zakresie osiągnięć edukacyjnych (mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, przyrodnicze, artystyczno-techniczne, motoryczno- zdrowotne), zachowania i szczególnych osiągnięć.

 Na I etapie edukacyjnym ocenie opisowej podlegają następujące kompetencje edukacyjne (zgodne z elektronicznym dziennikiem LIBRUS):

Kompetencje edukacyjne to:

a)      Edukacja matematyczna

 • pojęcie i wiedza matematyczna                                                            
 • pojęcie i wiedza matematyczna
 • zadania tekstowe                                                                                                                          
 • liczenie i sprawność rachunkowa                                                                                                
 • pomiar i obliczenia pieniężne                                                                                                           

b)      edukacja muzyczna                                                                                                                         

 • odtwarzanie muzyki                                                                                                                                     
 •  tworzenie muzyki                                                                                                                                      
 • percepcja muzyki                                                                                                                         

c)      edukacja plastyczna                                                                                                                         

 • działalność plastyczna                                                                                                                            
 • wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki                                                                                                   

d)     edukacja polonistyczna                                                                                                             

 • słuchanie i rozumienie                                                                                                                    
 • formy wypowiedzi                                                                                                                        
 • zasób słownictwa i struktura wypowiedzi                                                                                   
 • wypowiadanie się w małych formach teatralnych                                                                                          
 • technika czytania                                                                                                                             
 • czytanie ze zrozumieniem                                                                                                                       
 • technika pisania                                                                                                                                         
 • tworzenie tekstów                                                                                                                                     
 • gramatyka
 • ortografia                                                                                                                                             

e)      edukacja przyrodnicza                                                                                                                          

 • wiedza przyrodnicza                                                                                                                                             
 • obserwacja przyrody                                                                                                                              
 • działania na rzecz przyrody                                                                                                                  

f)       edukacja społeczna                                                                                                                    

 • postawy społeczne                                                                                                                                      
 • bezpieczeństwo                                                                                                                                             
 • wiedza o społeczeństwie                                                                                                              

g)      języki obce nowożytne                                                                                                                    

h)       wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna                                                                                    

 • sprawność motoryczno-ruchowa                                                                                                                                          
 • aktywność  i postawa sportowa                                                                                                               
 • bezpieczeństwo i higiena                                                                                                              

i)        zajęcia komputerowe                                                                                                                                  

 • bezpieczeństwo i obsługa komputera                                                                                                  
 • wykorzystanie komputera                                                                                                                      

j)        zajęcia techniczne                                                                                                             

 • organizacja i bezpieczeństwo na zajęciach                                                                            
 • działalność konstrukcyjna                                                                                                                           
 • wiedza i umiejętności z zakresu techniki

Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy.

Klasyfikacyjną  ocenę  z zachowania ustala wychowawca klasy  w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie.

Ocena z zachowania jest oceną opisową i odnosi się do:

Sposobu pracy

 • samodzielność i koncentracja 
 • aktywność i przygotowanie do zajęć 
 • tempo i staranność pracy

Tworzenia obrazu samego siebie

 • samodzielność i samoocena
 • wyrażanie emocji i uczuć

Współpracy z innymi

 • praca w zespole
 • relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi

Zachowania w różnych sytuacjach

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

 1. oceny z zajęć edukacyjnych,
 2.  promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

a)   W klasach I – III oceny bieżące ustala się w skali punktowej : 1 – 6

 • 6 punktów, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych;
 • 5 punktów, gdy uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;
 • 4 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są na poziomie dobrym  i pozwalają na dalsze opanowywanie treści;
 • 3 punkty, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, ale ma kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;
 • 2 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;
 • 1 punkt, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

          Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych w systemie punktowym dla wszystkich zajęć edukacyjnych w  kl. I – III określonych            szkolnym planem nauczania ustalają nauczyciele w Przedmiotowym Systemie Oceniania,  na podstawie realizowanego programu nauczania zgodnego z nową  podstawą programową .

b)    Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny oceniania bieżącego:

 •         6 punktów – Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz  uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!
 • 5 punktów – Gratuluję! Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!
 • 4 punkty – Dobrze pracujesz, jednak stać cię, by było lepiej.
 • 3 punkty – Osiągasz wyniki wystarczające. Postaraj się o zwiększenie ilości zdobywanych punktów. 
 • 2 punkty – Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest systematyczna praca.
 • 1 punkt –   Osiągasz wyniki poniżej wymagań.

c)    Dopuszcza się również oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-).

d)    Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:

 • bz.”-  brak zeszytu,
 • np.” – nie przygotowany
 •  „0” - nieobecność dziecka podczas ocenianych zajęć

e)    Inne oznaczenia przyjęte przez nauczyciela powinny być przekazane uczniom i ich rodzicom, np. za trzy plusy można otrzymać ocenę bardzo dobrą lub za trzy minusy można otrzymać ocenę niedostateczną (stosowane w zapiskach własnych nauczyciela).

f)     W klasach  I - III przeprowadzane będą  sprawdziany wiadomości ności  z edukacji polonistycznej i matematycznej po opracowaniu  odpowiednich treści.  Ocena sprawdzianu - punktowa i procentowa  po każdej części zrealizowanej w danej klasie przedstawia się następująco:

Poziom osiągnięć wyrażony skalą punktową

Skala procentowa

6

100%+zadania dodatkowe

5

100%-96%

5-

95%-91%

4+

90%-84%

4

83%-78%

4-

77%-71%

3+

70%-64%

3

63%-58%

3-

57%-51%

2+

50%-44%

2

43%-38%

2-

37%-31%

1

30%-0%

g)    Pod koniec pierwszego etapu edukacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zewnętrznego testu kompetencji dla klas III. Z wynikami testu zostają zapoznani uczniowie i rodzice. Wyniki zewnętrznego testu kompetencji kl. III zostają przekazane również wychowawcom klas IV i stanowią diagnozę wstępną uczniów w klasie czwartej.

h)   Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane będzie  następująco

(błędy I stopnia):

 • 5 punktów - (0- 1 błąd )
 • 4 punkty -  (2 - 3 błędy)
 • 3 punkty - (4 - 5 błędów)
 • 2 punkty -  (6 - 7 błędów)
 • 1 punkt - (8 błędów i więcej)

Za błędy I stopnia należy uznać uchybienia w zakresie pisowni:

 •  u – ó, rz – ż, ch – h;
 • „ nie” z osobowymi formami czasownika, z przymiotnikiem i rzeczownikiem   
 •  wielką i małą literą

Pozostałe uchybienia w zakresie pisowni poszczególnych wyrazów można uznać za błędy  drugorzędne.

Stosowany będzie następujący przelicznik:

  1 błąd I stopnia = 3 błędom drugorzędnym

 1 błąd I stopnia = 3 błędom interpunkcyjnym.

Każdy błąd I stopnia  obniża ocenę o pół stopnia 

i)     Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali ocen, wynik wpisany do dziennika, wyniki omówione z uczniami i udostępniane rodzicom  na zebraniu.

j)      Wszystkie rodzaje ocen (wstępna, bieżąca i podsumowująca)  otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym  z odpowiedniej edukacji.

k)  podstawą do ustalenia oceny jest minimum  pięć oceny cząstkowych  z edukacji społeczno - przyrodniczej, z edukacji plastycznej, technicznej,  muzycznej, zajęć komputerowych  i fizycznej z edukacją zdrowotną. Natomiast z edukacji polonistycznej i matematycznej, co najmniej 15  cen.

l)  Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje spostrzeżenia. Zbiera karty pracy ucznia, jego prace plastyczne, literackie          i  przechowuje je w teczkach w miejscu wyznaczonym w klasie.                                       

ł) W klasie I „na wejście” i praktycznie do półrocza rozpoznajemy umiejętności uczniów, identyfikujemy ich potrzeby w oparciu o karty          wstępnej diagnozy oraz testy diagnozujące w  celu określenia ogólnego poziomu rozwoju ucznia, a szczególnie sprawności grafomotorycznej, spostrzeżenia wzrokowego, analizy i syntezy wzrokowej. W klasach II i III testami diagnozującymi sprawdzamy przyrost umiejętności  i wiadomości uczniów.

 m) Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę            pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

n) Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

o) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu semestru. Po nieobecności z powodu choroby, odrębnie. Fakt      nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w  przeciwnym  razie nie będzie on usprawiedliwiony.

p) W przypadku  niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału,  uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi.

Rozdział V- Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach

 1. Wymagania edukacyjne i wewnątrzszkolny system oceniania przedstawiane są uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku.
 2. Wymagania edukacyjne i wewnątrzszkolny system oceniania przedstawiane są rodzicom na pierwszym zebraniu we wrześniu, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku i dodatkowo potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej zapoznanie się  z zasadami WSO. Rodzic ma możliwość wniesienia uwag w formie dyskusji ogólnej lub indywidualnych spostrzeżeń.
 3. Ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci,za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla, więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.
 4. Podczas codziennych zajęć nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego:                                              a) ocenę spontaniczną połączona z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazaniem informacji przez nauczyciela,                                  b) rozmowę z uczniem (ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty),                                                                                                         c) ocenę pisemną (w formie krótkiego komentarza do zeszytu  uczniowskiego) określając jakość, mocne i słabe strony ucznia,           d) używanie zastępników oceny w postaci znaczków ustalonych przez nauczyciela (pieczątek, słoneczek).                                            e) wystawianie punktów w zeszycie adekwatnych danej ocenie. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej  informacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje motywację do dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne działania.
 5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.
 6. Informacje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu rodzice uzyskują podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym.
 7. Podczas zebrań z rodzicami organizowanymi w ciągu semestru nauczyciel przekazuje informacje o postępach dziecka w postaci ocen punktowych  z poszczególnych edukacji.
 8. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć –  rodzice informowani są  podczas organizowania  indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 9. W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostają przekazane telefonicznie.
 10.   W przypadkach  niemożliwego kontaktu telefonicznego - wysłanie listu – zaproszenzaproszenie do szkoły na indywidualną rozmowę lub ostatecznością będzie  wizyta w domu dziecka nauczyciela-wychowawcy i pedagoga. 
 11. Prace ucznia (zeszyty dyktand, prace samodzielne, sprawdziany,  prace plastyczne itp.) udostępniane są rodzicom na ich prośbę. 
 12.   Po zakończeniu I semestru rodzic zostaje zapoznany z osiągnięciami dydaktycznymi  i wychowawczymi w formie pisemnej  krótkiej oceny opisowej podczas spotkań z rodzicami i rozmów indywidualnych. 
 13.   Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego  na świadectwie szkolnym.
 14. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego uczeń może zostać nagrodzony:
 • dyplomem 
 • nagrodą książkową.

Rozdział VI - Warunki poprawiania oceny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych

 1.  W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub łącznej).
 2. Nie dopuszcza się w klasach I-III zmiany oceny klasyfikacyjnej.
 3.  W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Rozdział VII - Zasady zwalniania z niektórych przedmiotów i obniżania wymagań w stosunku do niektórych uczniów:

 1. W  uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Decyzje o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
 3. W przypadkach zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony”.