|    Wakacje!
 • 16
 • września
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

PSO z chemii

 Przedmiotowy System Oceniania z chemii
 Przedmiotowy System Oceniania z chemii został opracowany na podstawie dokumentów:
 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 199)
 2. „Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania chemii ” 
 3. „Program nauczania chemii . Chemia Nowej Ery” wydawnictwa Nowa Era.
 4. Statut szkoły
Kontrakt z uczniami:
1. Każdy uczeń jest oceniany jawnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Dopuszczalne jest ocenianie następujących form aktywności ucznia:
 • sprawdziany
 • kartkówki
 • odpowiedzi ustne
 • aktywność na lekcji
 • prace domowe
 • udział w konkursach, kołach zainteresowań itp.
3.   Sprawdzian musi być zapowiedziany tydzień przed jego planowanym terminem. Trwa całą godzinę lekcyjną. Zawiera pytania na wszystkie oceny łącznie z oceną celującą. Jest przeprowadzany po zakończeniu każdego działu. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia, w którym przypada chemia (pierwsza chemia po powrocie), a jeśli odmówi jego napisania otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu od dnia oddania sprawdzonych prac zgodnie z wyznaczonym dniem na poprawę tego sprawdzianu (następny tydzień). Przy poprawianiu sprawdzianu  otrzymana ocena wpisana jest do dziennika. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 
 • 100% plus zadanie dodatkowe - ocena celująca
 • 90-100% - ocena bardzo dobra
 • 75-89% - ocena dobra
 • 55-74% - ocena dostateczna
 • 34-54% - ocena dopuszczająca 
 • 0-33% - ocena niedostateczna
Nie każdy sprawdzian upoważnia do oceny celującej.
Obowiązują następujące progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych posiadających opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości:
 • 100% plus zadanie dodatkowe - ocena celująca
 • 90-100% - ocena bardzo dobra
 • 75-89% - ocena dobra
 • 50-74% - ocena dostateczna
 • 30-49% - ocena dopuszczająca 
 • 0-29% - ocena niedostateczna
4. Kartkówka jest formą sprawdzania bieżących wiadomości i nie musi być zapowiedziana wcześniej. Czas trwania 10- 15 minut. Kartkówki obejmują materiał z ostatnich 3 lekcji i  mogą podlegać poprawie. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w najbliższym terminie. 
5.  Wypowiedzi ustne – stosowane w miarę możliwości, sprawdzane pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.
6.  Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest „+”. Za 5 zdobytych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Na prośbę ucznia można wstawić niższą ocenę za mniejszą ilość plusów, ale tylko przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej. Za  ewidentny brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
7.   Nauczyciel systematycznie dokonuje obserwacji zachowania uczniów, w tym aktywności na lekcjach, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, współpracy w zespole, udziału w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków.
8.  Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie zeszytu przedmiotowego i podręcznika. Jeżeli uczeń nie posiada ich na lekcji, powinien zgłosić to nauczycielowi, a wszelką  pracę lekcyjną zapisywać w brudnopisie i uzupełnić dany temat w zeszycie przedmiotowym. Zeszyt przedmiotowy będzie sprawdzany przynajmniej raz w semestrze.
       9.  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu semestru, gdy przedmiot jest raz w tygodniu lub 2 razy w semestrze, gdy przedmiot jest 2 razy w tygodniu). Nieprzygotowanie nie będzie uwzględniane, jeśli którakolwiek z form sprawdzania wiadomości była wcześniej zapowiedziana.
10. Uczeń w trakcie semestru musi otrzymać minimalną liczbę ocen zgodną z WSO.
11. Niezależnie od ilości zdobytych ocen uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji jest nieklasyfikowany.
12. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są 
      kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.
      13.  W związku z tym, że klasyfikacja ucznia do klasy programowo wyższej odbywa się na podstawie oceny końcoworocznej, semestralna ocena niedostateczna powinna być poprawiona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych:
 1.   Uczeń ma prawo zanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu oddania tych prac do wglądu uczniom.
 2.    Nauczyciel ma obowiązek na prośbę ucznia uzasadnić wystawioną ocenę.
 3.   Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych przez 1 rok szkolny.
 4.   Rodzic ma prawo w obecności nauczyciela przedmiotu wglądu do prac pisemnych ucznia. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WSO. 
        Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów:
 1. Możliwość poprawy niedostatecznej oceny ze sprawdzianu i kartkówki.
 2. Pomoc koleżeńska.
Ogólne kryteria oceniania z chemii
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
 • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
 • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk
 • proponuje rozwiązania nietypowe
 • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny 
 • potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
 • stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy
 • projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
 • biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności
 • potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów
 • wykazuje się aktywnością podczas lekcji.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów
 • korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej
 • bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
 • zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych
 • samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności
 • jest aktywny podczas lekcji.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone 
 • w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia
 • z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów
 • z pomocą nauczyciela korzysta z innych źródeł wiedzy
 • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności
 • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w sposób zadowalający.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia
 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 • przejawia pewne niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia się
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela
 • nie zna symboliki chemicznej
 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela
 • nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
 • nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.