|    Wakacje!
 • 16
 • września
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

PSO z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

dla klas IV – VIII i oddziałów gimnazjalnych

Przedmiotowy system oceniania z matematyki opracowany został zgodnie ze Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowie.

Cele oceniania:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • dostarczanie  rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Ocenie z matematyki podlegają:

 • wiedza, wysiłek, postępy w nauce, możliwości intelektualne ucznia oraz jego stosunek do przedmiotu,
 • wiadomości i umiejętności,
 • metoda pracy, wynik końcowy.

Formy aktywności:

 • prace klasowe /testy/
 • kartkówki
 • odpowiedzi ustne
 • praca samodzielna na lekcji
 • prace domowe
 • aktywność na lekcji
 • praca w grupach
 • przygotowanie do lekcji
 • udział w konkursach matematycznych

KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI:

Forma aktywności

Kryteria oceny

 

Prace klasowe

Kartkówki

Prace domowe

Oceniane są trzy elementy rozwiązania:

 • metoda (wybór właściwej drogi postępowania, analiza, zapisanie poprawnego wzoru)
 • rozwiązanie (podstawienie do wzoru, wykonanie obliczeń), przyznawane są punkty za obliczenia cząstkowe
 • rezultat (podanie poprawnego wyniku, sprawdzenie wyniku z warunkami zadania, odpowiedź)
 • na ocenę z pracy domowej wpływa także estetyka wykonania.

 

Praca w grupach

 • akceptowanie ustalonych zasad,
 • zaangażowanie,
 • planowanie wspólnych działań,
 • współudział w podejmowaniu decyzji,
 • udział w dyskusji,
 • słuchanie innych,
 • umiejętne uzasadnianie swojego stanowiska,
 • prezentowanie rezultatów pracy grupy na forum klasy.

Przygotowanie do lekcji 

Odpowiedzi ustne

 • przygotowanie merytoryczne do zajęć,
 • wkład pracy własnej ucznia,
 • umiejętność rozwiązania na tablicy zadań z pracy domowej,
 • estetyka odrobienia pracy domowej.

Aktywność na lekcji

 • częste zgłaszanie się,
 • udzielanie poprawnych odpowiedzi,
 • prezentowanie wiedzy na forum klasy.

Udział w konkursach matematycznych

 • udział i wyniki w konkursach na poziomie wyższym niż przeciętne,
 • awans do następnego etapu olimpiady matem., tytuł laureata.

W przypadku stwierdzenia dysfunkcji ucznia, nauczyciel ma obowiązek dostosowania się do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Nauczyciel stosuje różne formy oceniania – zawsze korzystne dla ucznia i z uwzględnieniem jego możliwości intelektualnych, chęci współpracy z nauczycielem, wkładu pracy, postępów w nauce.

Zasady współpracy między nauczycielem a uczniem

1. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową to musi ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenęponiżej jego oczekiwań, może ją poprawić w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania pracy. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena korzystniejsza. Nauczyciel ma prawo ustalić formę poprawy oceny, za pomocą innego narzędzia, niż było zastosowane w pierwszym badaniu.

,,Ściąganie na pracy pisemnej jest równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt , bez możliwości zaliczenia pracy w dodatkowym terminie. Jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń ,,ściągał” na pracy pisemnej, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na pracy pisemnej.

 Procentowe kryteria oceniania prac klasowych, testów, kartkówek:

0 – 33%  - ocena niedostateczna (1)

34 – 54%  -  ocena dopuszczająca (2)

55 – 74%  - ocena dostateczna (3)

75 – 89%   - ocena dobra (4)

90 – 100%   - ocena bardzo dobra (5)

100% + zad. dodatkowe  - celująca (6) (dotyczy tylko sprawdzianów całogodzinnych)

Jeśli uczniowie posiadający opinię PPP otrzymują taki sam zestaw zadań, jak pozostała część klasy, to oceniani są zgodnie z kryteriami:

0 – 29%  - ocena niedostateczna (1)

30 – 49%  -  ocena dopuszczająca (2)

50 – 74%  - ocena dostateczna (3)

75 – 89%   - ocena dobra (4)

90 – 100%   - ocena bardzo dobra (5)

100% + zad. dodatkowe  - celująca (6) (dotyczy tylko sprawdzianów całogodzinnych)

2. Kartkówki(prace pisemne do 20 min) – nie muszą być zapowiedziane i nie powinny być poprawiane.Uczniowie nieobecni na kartkówkach piszą je w możliwie najbliższym terminie. Wszystkie zadania na pracach klasowych, testach, kartkówkach są punktowane.

3.Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji  z określonych obszarów aktywności / zgłaszane na początku lekcji /- rozumiemy przez to:

 • brak zeszytu/zeszytu ćwiczeń
 • brak pracy domowej
 • brak przyborów geometrycznych.

Za każde zgłoszenie otrzymuje minusa. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde  kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji uczeń nie ponosi konsekwencji, jeżelisą one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica przed lekcją / należy podać powód nieprzygotowania/.Minusy przepadają wraz z końcem semestru, nowy semestr uczeń rozpoczyna  z kolejnymi trzema limitami.

4. Aktywność na lekcji oceniana jest plusami. Aktywność na lekcji to częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna praca w grupach.

5. Odrabianie pracy domowej jest obowiązkiem ucznia.Prace domowemogą być sprawdzane w następujący sposób:

 1. wybiórczo na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem)
 2. poprzez głośne odczytanie przez ucznia,
 3. wspólnie na tablicy
 4. w formie kartkówki

Prace domowe podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie. Jeśli nauczyciel będzie przypuszczać, że praca domowa została odrobiona niesamodzielnie, to ma prawo zapytać ucznia z zadanych zadań. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą pracę domową na następną lekcję.

6. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być estetyczny i czytelny. Zeszyty mają być podpisane. Wszystkie rysunki w zeszycie uczeń ma obowiązek wykonywać  ołówkiem.

7. Jawność ocen:

 • każdą prace klasową, kartkówkę uczeń dostaje do wglądu, zapoznaje się z oceną, a ewentualne zastrzeżenia zgłasza nauczycielowi
 • wszystkie prace pisemne ucznia pozostają do wglądu rodziców i są przechowywane u nauczyciela  przez cały rok szkolny.

8. Waga ocen

 • prace klasowe,  testy, sprawdziany – waga 5
 • kartkówki – waga 3
 • odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, zadanie – waga 2
 • aktywność matematyczna pozalekcyjna – waga 2
 • praca domowa, praca w klasie – waga 1.

9. Kryteria wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej.

 • Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu całego semestru, jednakże nie jest ona średnią arytmetyczną tych ocen.Stosuje się określoną wagę ocen z poszczególnych form aktywności ucznia.
 • Uczeń, który na semestr uzyskał ocenę dopuszczającą (dostateczną) nie może ubiegać się o ocenę końcoworoczną dobrą (bardzo dobrą).
 • Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny semestralnej (rocznej) tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 • W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeń zalicza wskazaną partię materiału w następnym semestrze, w terminie ustalonym z nauczycielem (nie później niż do połowy marca).

Wymagania ogólne na poszczególne oceny szkolne

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który

 • ma udokumentowany 6-ami z prac klasowych, zakres wiadomości wyraźnie wykraczający poza realizowany program nauczania,
 • przedstawia oryginalne rozwiązania zadań,
 • jest twórczy, wykazuje dużą samodzielność,
 • jest aktywny na lekcjach,
 • chętnie rozwiązuje dodatkowe zadania,
 • osiągnął znaczące sukcesy w konkursach matematycznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanymprogramie nauczania, potwierdzeniem czego są bardzo dobre oceny cząstkowe zesprawdzianów i kartkówek,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowychsytuacjach,
 • jest aktywny na lekcjach,
 • wykazuje się aktywnością pozalekcyjną (efektywny udział w zajęciach koła, rozwiązywanie dodatkowych zadań).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń:

 • u którego opanowany zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania nie jest pełny, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści nauczania,
 • który potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań lub problemów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • jedynie w podstawowym zakresie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy wprowadzaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia,
 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń:

 • u którego opanowane wiadomości i umiejętności przewidziane programem są tak niewielkie, że stawia to pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształceniaz matematyki i utrudnia kształcenie na przedmiotach pokrewnych,
 • który ma tylko konieczne, luźno powiązane wiadomości,
 • który często typowe, proste zadanie jest w stanie rozwiązać tylko z pomocą nauczyciela,
 • który systematycznie odrabia prace domowe i na miarę swoich możliwości przygotowuje się do zajęć oraz poprawia oceny niedostateczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • wyraźnie nie spełnia minimum oczekiwań określonych w programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację nauki,
 • nie przejawia chęci do nauki i współpracy z nauczycielem,
 • nie bierze udziału w zajęciach wyrównawczych, jeśli takie istnieją,
 • nie odrabia prac domowych,
 • nie przystępuje do poprawy ocen niedostatecznych.

Informacja zwrotna

Nauczyciel – uczeń

Nauczyciel:

 • na pierwszej lekcji matematyki zapoznaje ucznia z Przedmiotowym Systemem Oceniania,
 • pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,
 • informuje ucznia o wystawianej ocenie,
 • przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny,
 • motywuje ucznia do dalszej pracy.

Nauczyciel – rodzic

Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów nauczyciel:

 • informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce dziecka,
 • dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
 • dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
 • przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem.

Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor szkoły

 • nauczyciel systematycznie wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego,
 • nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
 • nauczyciel informuje wychowawcę, a ten dyrekcję o sytuacjach problemowych, wymagających jego zdaniem interwencji ze strony szkoły.