|    Wakacje!
 • 16
 • września
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

PSO z geografii

Przedmiotowy system  oceniania - geografia

 Założenia do przedmiotowych zasad oceniania 

1. Użyteczność

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania.

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy.

3. Wielowątkowość

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności.

4. Otwartość

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Proces oceniania powinien być otwarty na analizę i weryfikację.

5. Spójność wewnętrzna

Każdy składnik zasad oceniania jest być zgodny ze standardami nauczania, standardami ocenia-nia oraz z programem rozwoju szkoły.

I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia

Forma

Zakres treści

Częstotliwość

Zasady

1. Prace pisemne w klasie

sprawdziany

pisemne

(trwające 30 min

lub dłużej)

• jeden dział lub połowa obszernego działu  

minimum dwa w półroczu 

• zapowiadane przynajmniej z tygodniowym

wyprzedzeniem

• adnotacja w dzienniku

• w miarę możliwości poprzedzone lekcją powtórzeniową, na której nauczyciel informuje uczniów o narzędziach sprawdzających

kartkówki

(trwające

do 15 min)

• zagadnienia z ostatniego tematu lekcji lub z dwóch ostatnich tematów

• mapa

• minimum jedna w półroczu 

• zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

 

• zapowiedziana z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem

 

2. Prace domowe

pisemne

• materiał nauczania z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału dotyczącego nowego tematu 

minimum dwie w półroczu

 

• ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac

w innej formie

• prace badawcze, np.: prowadzenie doświadczeń, wykonywanie modeli

• prace dodatkowe, np.: wykonywanie plakatów, planszy, pomocy dydaktycznych

3. Krótkie odpowiedzi –tzw. „wejściówki”

• ostanie dwie, jedna lekcje  

 

• bez zapowiedzi 

4. Praca na lekcji

(indywidualna lub zespołowa)

• bieżący materiał nauczania

minimum jedna ocena w półroczu

 

• ocenie podlegają: aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej oraz praca w grupie

• praca z podręcznikiem


II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia

1. Sprawdziany pisemne

 • Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
 • Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
 • Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.
 • Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo jeden raz w półroczu pisać sprawdzian poprawkowy (formę oraz termin ustala z nauczycielem). Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa.
 • Sposób oceniania sprawdzianów- zgodnie z WSO

2. Kartkówki

 • Oceniane zgodnie z WSO. Kartkówki z trudniejszej lub większej partii materiału mogą być poprawiane przez ucznia jeśli jest z oceny niezadowolony i jeśli jest ona niższa niż dobra. Nieobecność ucznia na kartkówce nie zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału.

3. Odpowiedzi krótkie „wejściówki”

 • Oceniane „+”  (zaliczone),” -„ (niezaliczone)- przy wystawieniu oceny za zebrane plusy lub minusy liczy się procentowy udział zaliczeń lub ich braku np.100% plusy- bdb
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez usprawiedliwienia jeden raz w półroczu. W przypadkach losowych, na prośbę rodzica, może być nieprzygotowany po raz drugi. O powyższym fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji.

4. Prace domowe

 • Krótsze prace domowe oceniane są na „+” ich brak na (-). Trzy plusy –uczeń otrzymuje ocenę bdb, trzy minusy ocenę niedostateczną.

5. Praca na lekcji

 • Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę celującą, jeżeli samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie oraz sformułuje wnioski.
 • Uczeń po zebraniu trzech „+” otrzymuje ocenę bdb z aktywności.

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia je nauczyciel na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia.