|    Wakacje!
 • 16
 • września
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

PSO z języka polskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Przedmiotem oceny z języka polskiego są kompetencje ucznia w  zakresie:

 

 •  właściwej techniki czytania;
 • sprawnego czytanie ze zrozumieniem;
 • poprawnego i precyzyjnego posługiwania się językiem ojczystym;
 • redagowania wypowiedzi ustnej i pisemnej na określony temat z zastosowaniem różnych form wypowiedzi;
 • kreatywnego działania, mówienia, pisania;
 • analizy dzieła literackiego;
 • rozpoznawania wartości w dziele, wyrażania umotywowanych sądów i ocen (argumentowanie);
 • kompetentnego odbioru różnych tekstów kultury;

a także:

 • planowania i organizowania pracy umysłowej;
 • zbierania informacji i korzystania z różnego typu źródeł i materiałów;
 • zachowań i postaw:
 • potrzeby czytania;
 • wywiązywania się z obowiązku czytania lektur przewidzianych w podstawie programowej;
 • kultury i estetyki wypowiadania się;
 • ciekawości  świata, zainteresowania różnymi przejawami życia i dziedzinami kultury;
 • odpowiedzialności za własne sądy i poczynania;
 • tolerancji dla innych;
 • obiektywizmu i krytycyzmu;
 • kształtowania własnej osobowości, wzbogacenia sfery przeżyć i systemu wartości.

Cele oceniania

Ocenianie oparte jest na zasadzie sprawiedliwości i jawności. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych zgodnych z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Statutem Szkoły. Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są oceną szkolną:

stopień         1 ‒ niedostateczny

                        2 ‒ dopuszczający

                        3 ‒ dostateczny

                        4 ‒ dobry

                        5 ‒ bardzo dobry

                        6 ‒ celujący

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:

 • wypracowania klasowe,
 • prace domowe,
 • sprawdziany z nauki o języku,
 • sprawdziany śródroczne i całoroczne (diagnozy edukacyjne),
 • sprawdziany po omówieniu określonej partii materiału,
 • sprawdziany z lektur,
 • kartkówki,
 • dyktanda,
 • odpowiedzi ustne,
 • ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),
 • aktywność na lekcji i samoocena dokonywana przez uczniów,
 • recytacja tekstów,
 • rysunek do tekstu (przekład intersemiotyczny),
 • zeszyt przedmiotowy,
 • projekty edukacyjne,
 • dodatkowe prace dla chętnych (udział w konkursach, akademiach, inscenizacjach).

Sposoby oceniania:

 • informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów, wypracowań, testów, dyktand, itp. podawane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i powinny być odnotowane w terminarzu dziennika;
 • jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy kontrolnej z całą klasą, to jest zobowiązany to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły;
 • z każdej formy sprawdzania wiadomości nauczyciel wystawia jedną ocenę; ocena ta jest jednocześnie informacją dla ucznia, jego rodziców i nauczyciela, w jakim stopniu uczeń opanował dany dział kształcenia;
 • oceny można poprawiać jeden raz w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu; nauczyciel wpisuje do dziennika dwie oceny: pierwszą i poprawioną;
 • na prośbę ucznia nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac domowych, referatów i innych form aktywności ucznia;
 • nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany pisemne i prace pisemne kontrolne w ciągu dwóch tygodni (dłuższe formy wypowiedzi pisemnych w ciągu trzech tygodni),
 • kartkówki mogą być niezapowiedziane;
 • bieżące kartkówki pisemne obejmują treść jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji z działu kształcenia literackiego lub językowego, oceny z kartkówek podlegają poprawie zgodnie z ustaleniami nauczyciela;
 • ocena z odpowiedzi (ustnej lub pisemnej) nie podlega poprawie;
 • jeżeli uczeń podczas sprawdzianów pisemnych i innych prac pisemnych kontrolnych „ściąga”, otrzymuje ocenę niedostateczną;
 • niesamodzielne prace pisemne przepisane z opracowań lub Internetu oceniane będą na ocenę niedostateczną;
 • prace zapisane w sposób nieczytelny dla nauczyciela będą zerowane;
 • uczeń ma prawo do pięciu nieprzygotowań w czasie semestru (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów oraz długoterminowych prac domowych oraz lekcji powtórzeniowych), nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi na początku zajęć, po sprawdzeniu listy obecności, a nauczyciel odnotowuje to w dzienniku. Za nieprzygotowanie uznawane jest między innymi brak podręczników, zeszytu i pracy domowej. Ponadto jeżeli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie robi ćwiczeń, błędnie odpowiada na pytania, na które padła wcześniej odpowiedź lub wynika ona z toku lekcji, ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie ma wklejonych ćwiczeń lub innych pomocy dydaktycznych, nie oddaje prac w wyznaczonym terminie, jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej, również otrzymuje minus  (5 minusów = ocena niedostateczna). Po wyczerpaniu przyznanego limitu minusów każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną;
 • nauczyciel może za odpowiedzi krótsze i mniej szczegółowe nagrodzić ucznia „+”
 • (5 plusów = ocena bardzo dobra z aktywności);
 • do ocen cząstkowych można dopisywać znak ,, + ” (z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej);
 • każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej lub rocznej;
 • uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy systematycznie, w sposób umożliwiający odczytanie notatek i przygotowanie się do kolejnych lekcji;
 • uczeń, który nie zna treści lektury obowiązkowej oraz zagadnień jej dotyczących ma obowiązek uzupełnić wiadomości i zaprezentować je w wyznaczonej przez nauczyciela formie i terminie;
 • oceny ze sprawdzianów obejmujących zagadnienia omawiane w ramach przygotowania do egzaminu kończącego naukę na danym etapie edukacyjnym muszą być napisane na ocenę pozytywną (otrzymana ocena  może być niższa o dwa stopnie w stosunku do przewidywanej oceny końcoworocznej);
 • osiągnięcia, sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu;
 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiągnął sukces na szczeblu wojewódzkim w konkursie polonistycznym;
 • dłuższe prace domowe uczeń na polecenie nauczyciela zapisuje na kartce A4 w kratkę zgodnie z wytycznymi, na napisanie pracy uczeń ma 7 dni, po otrzymaniu sprawdzonej przez nauczyciela pracy uczeń ma obowiązek wkleić ją do zeszytu przedmiotowego;
 • uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych; a rodzice podczas organizowanych dyżurów nauczycielskich, wywiadówek lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem;
 • sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres 1 roku.

W ciągu roku z języka polskiego przewiduje się co najmniej:

 • 1 ocenę za technikę czytania (w klasach IV – V);
 • 4 prace stylistyczne;
 • 7 prac klasowych w formie testów/kartkówek/sprawdzianów obejmujących zakres wiedzy z nauki o języku oraz inne kompetencje ucznia, w tym znajomość lektur;
 • 2 dyktanda ortograficzne w klasach (IV - VI);
 • 1 recytacja (poezja, proza), 
 • 4 zadania domowe bieżące;
 • inne: aktywność na lekcji, praca w grupach, opowiadanie treści lektur, odpowiedzi ustne, inscenizacje, udział i osiągnięcia w konkursach.

Ocena semestralna i roczna:

 • ocena semestralna nie jest wyłącznie średnią ocen osiągniętych przez ucznia  z poszczególnych działów kształcenia, jej podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, ocena ta odzwierciedla pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność,
 • ocena roczna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze.

Zasady oceniania

 • W dłuższych formach wypowiedzi, pisanych w szkole podczas lekcji lub zadanych jako praca domowa i tematycznie nie związanych z omawianymi lekturami można otrzymać 12 punktów: opowiadanie (opowiadanie z dialogiem – twórcze i odtwórcze), opis (krajobrazu, postaci, przedmiotu, dzieła sztuki), wpis w dzienniku, kartka                             z pamiętnika, list (nieoficjalny i oficjalny, motywacyjny), sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), rozprawka, przemówienie, charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, recenzja, streszczenie, wywiad, podanie, życiorys, CV (Curriculum Vitae).

 I.   TREŚĆ

Opowiadanie (opowiadanie z dialogiem) – twórcze, odtwórcze

3 pkt

Uczeń: konsekwentnie tworzy świat przedstawiony z różnorodnych elementów, uplastycznia je; układa wydarzenia w logicznym porządku, zachowując ciąg przyczynowo-skutkowy; konsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; dynamizuje akcję; wprowadza dialog; urozmaica wypowiedź opisami.

2 pkt

Uczeń: tworzy świat przedstawiony, ale niekonsekwentnie LUB nie uplastycznia go;
LUB nie układa wydarzeń w logicznym porządku; LUB niekonsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; LUB nie dynamizuje akcji; wprowadza dialog.

1 pkt

Uczeń: tworzy świat przedstawiony, ale informacje o jego elementach są ogólnikowe; niekonsekwentnie stosuje wybraną formę narracji; tworzy tekst w większości uporządkowany.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Kartka z pamiętnika

3 pkt

Uczeń: z własnej perspektywy przedstawia np. wydarzenie, sytuację; prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje; konsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; stosuje czas przeszły; tworzy tekst logicznie uporządkowany; tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo.

2 pkt

Uczeń: z własnej perspektywy przedstawia np. wydarzenie, sytuację; prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje; niekonsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową;
LUB nie stosuje czasu przeszłego; LUB nie tworzy tekstu logicznie uporządkowanego;
LUB nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej, bogatej treściowo.

1 pkt

Uczeń: z własnej perspektywy przedstawia np. wydarzenie, sytuację; prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje, ale informacje są ogólnikowe; niekonsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; nie zachowuje dystansu czasowego.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Wpis w dzienniku

3 pkt

Uczeń: prezentuje z własnej perspektywy aktualne wydarzenia i/lub sytuacje, przemyślenia, uczucia, refleksje; tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo; konsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; określa datę/dzień wpisu; tworzy tekst logicznie uporządkowany.

2 pkt

Uczeń: prezentuje z własnej perspektywy aktualne wydarzenia i/lub sytuacje, przemyślenia, uczucia, refleksje; konsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; nie stosuje czasu przeszłego; LUB nie tworzy tekstu logicznie uporządkowanego; LUB nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej, bogatej treściowo.

1 pkt

Uczeń: prezentuje wydarzenia i/lub sytuacje z własnej perspektywy; niekonsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; nie określa daty/dnia wpisu; tworzy tekst w większości uporządkowany.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

List oficjalny i prywatny

3 pkt

Uczeń: pisze wypowiedź, zachowując formalne wyróżniki listu (podaje miejscowość, datę, dane adresowe nadawcy i adresata – w przypadku listu oficjalnego); określa cel listu i tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo; stosuje zwroty do adresata dostosowane do oficjalnej sytuacji komunikacyjnej; zaczyna i kończy list właściwymi zwrotami grzecznościowymi; podpisuje list; zachowuje układ graficzny odpowiedni dla listu.

2 pkt

Uczeń: pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne wyróżniki listu (podaje tylko dane adresowe nadawcy i adresata); określa cel listu, ale nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej;
LUB nie stosuje zwrotów do adresata dostosowanych do oficjalnej lub nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej; LUB nie zaczyna i nie kończy listu właściwymi zwrotami grzecznościowymi i nie podpisuje listu; LUB nie zachowuje układu graficznego odpowiedniego dla listu.

1 pkt

Uczeń: pisze wypowiedź, pomijając niektóre formalne wyróżniki listu; określa cel listu; stosuje zwroty do adresata odpowiednie do oficjalnej lub nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej, nie podpisuje listu, nie zachowuje układu graficznego odpowiedniego dla listu.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia)

3 pkt

Uczeń: podaje informacje o czasie, miejscu, celu, przebiegu oraz uczestnikach relacjonowanego zdarzenia (np. w filmie: tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, kostiumolog, kompozytor muzyki, obsada aktorska); prezentuje wydarzenia w kolejności chronologicznej; używa czasowników w czasie przeszłym i wykorzystuje słownictwo oddające relacje czasowe; przedstawia problematykę filmu, spektaklu, wydarzenia; logicznie i spójnie wiąże poszczególne części pracy; dokonuje subiektywnej oceny różnych elementów filmu, spektaklu, wydarzenia (np. w filmie: reżyseria, scenariusz, scenografia, kostiumy, gra aktorów, praca statystów, kaskaderów, muzyka, montaż, dźwięk, dubbing, efekty specjalne, nastrój).

2 pkt

Uczeń: podaje informacje o czasie, miejscu, celu, przebiegu oraz uczestnikach relacjonowanego zdarzenia (np. w filmie: tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, kostiumolog, kompozytor muzyki, obsada aktorska); prezentuje wydarzenia w kolejności chronologicznej, ale nie używa czasowników w czasie przeszłym lub niekonsekwentne stosuje czas przeszły; LUB nie wykorzystuje słownictwa oddającego relacje czasowe; tworzy tekst
w większości uporządkowany LUB dokonuje subiektywnej oceny różnych elementów filmu, spektaklu, wydarzenia.

1 pkt

Uczeń: pomija większość informacji dotyczących relacjonowanego zdarzenia; niekonsekwentnie stosuje formy gramatyczne czasowników; zachowuje spójność w części pracy.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, dzieła sztuki

3 pkt

Uczeń: szczegółowo przedstawia obiekt opisu; wyodrębnia i nazywa reprezentatywne elementy obiektu; wyraża swój stosunek do przedmiotu opisu pośrednio lub bezpośrednio; logicznie
i spójnie wiąże poszczególne części pracy; w opisie dzieła sztuki wykazuje znajomość terminów plastycznych (rola barw, kreski, symbolu, rodzaj kompozycji, technik) oraz nastrój, dynamikę lub statykę dzieła; uwzględnia własne refleksje i przemyślenia.

2 pkt

Uczeń: ogólnie przedstawia obiekt opisu; wyodrębnia i nazywa wybrane elementy obiektu; nie wyraża swojego stosunku do przedmiotu opisu; LUB nie tworzy tekstu spójnego; w opisie dzieła sztuki częściowo stosuje terminy plastyczne oraz nastrój, dynamikę lub statykę dzieła LUB uwzględnia własne refleksje i przemyślenia.

1 pkt

Uczeń: przedstawia tylko wybrane elementy obiektu opisu; zachowuje spójność w części pracy; tworzy pracę ubogą treściowo; w opisie dzieła sztuki częściowo stosuje terminy plastyczne; LUB nie uwzględnia nastroju, dynamiki lub statyki dzieła; w pracy nie ma refleksji
i przemyśleń ucznia.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Rozprawka

3 pkt

Uczeń: formułuje (hipo)tezę (tekst jest w pełni zgodny z tematem), podaje trafny przykład
i wnikliwie posługuje się nim do uzasadnienia tezy, wybiera kolejny trafny przykład, którym wnikliwie uzasadnia tezę (kolejne przykłady w wymaganej ilości); trafnie dobiera informacje
do wybranych przykładów (bez błędów rzeczowych) i posługuje się nimi w funkcji argumentacyjnej; rozpoczyna i podsumowuje rozważania (wnioski, uogólnienia, refleksje,
nie wystarczy powtórzenie tezy).

2 pkt

Uczeń: formułuje (hipo)tezę, podaje jeden trafny przykład i posługuje się nim
do uzasadnienia tezy; trafnie dobiera informacje do wybranego przykładu (bez błędów rzeczowych) i posługuje się nimi w funkcji argumentacyjnej; rozpoczyna i podsumowuje rozważania (wnioski, uogólnienia, refleksje, nie wystarczy powtórzenie tezy).

1 pkt

Uczeń: formułuje (hipo)tezę, podaje jeden przykład i posługuje się nim do uzasadnienia tezy (bez błędów rzeczowych) LUB uczeń podejmuje próbę argumentacji.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat LUB w innej formie LUB praca nie odnosi się do problemu sformułowanego w temacie LUB praca nie zawiera argumentacji.

 

Przemówienie

3 pkt

Uczeń: pisze tekst zgodny z tematem (twórczo i oryginalnie opracowuje temat); zachowuje sztukę perswazji, namawiania, nakłaniania; wykorzystuje figury retoryczne: apostrofę, anaforę, elipsę, pytanie retoryczne, wykrzyknienia, inwersję, peryfrazę; prezentuje dowody poparte trafną argumentacją; stosuje zwroty do słuchaczy oraz własne refleksje i przemyślenia.

2 pkt

Uczeń: pisze tekst zgodny z tematem; zachowuje sztukę perswazji, namawiania, nakłaniania; wykorzystuje co najmniej dwie wybrane figury retoryczne: apostrofę, anaforę, elipsę, pytanie retoryczne, wykrzyknienia, inwersję, peryfrazę; prezentuje dowody poparte argumentacją; stosuje zwroty do słuchaczy oraz własne refleksje i przemyślenia.

1 pkt

Uczeń: pisze tekst zgodny z tematem; zachowuje sztukę perswazji, namawiania, nakłaniania; nie wykorzystuje w swojej pracy figur retorycznych LUB ogólnikowo prezentuje dowody poparte argumentacją; stosuje zwroty do słuchaczy; praca nie zawiera własnych refleksji
i przemyśleń ucznia.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Charakterystyka

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; przedstawia i opisuje wygląd postaci; nazywa cechy charakteru zgodnie z tekstem lub realiami (usposobienia i umysłowości); uzasadnia cechy charakteru; twórczo wykorzystuje zebrany materiał charakteryzujący postać (z wypowiedzi narratora i innych bohaterów, myśli charakteryzowanego, cytatów); uwzględnia stosunek postaci do otoczenia; dokonuje własnej oceny bohatera popartą argumentacją; stosuje oryginalny wstęp i zakończenie.

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; przedstawia i opisuje wygląd postaci; nazywa cechy charakteru zgodnie z tekstem lub realiami, ale nie uzasadnia cech charakteru LUB tylko jedną
z nich; częściowo wykorzystuje zebrany materiał charakteryzujący postać (z wypowiedzi narratora i innych bohaterów, myśli charakteryzowanego, cytatów); LUB uwzględnia stosunek postaci do otoczenia; LUB dokonuje własnej oceny bohatera popartą argumentacją.

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; przedstawia LUB opisuje wygląd postaci; nazywa cechy charakteru zgodnie z tekstem lub realiami, ale nie uzasadnia cech charakteru; LUB uwzględnia stosunek postaci do otoczenia; LUB dokonuje własnej oceny bohatera popartą argumentacją.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 


Opis przeżyć wewnętrznych

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; podaje przyczyny (okoliczności) danego przeżycia wewnętrznego; stosuje słownictwo nazywające uczucia (co najmniej 3 przykłady); stosuje słownictwo opisujące wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 3 przykłady); używa co najmniej jednego porównania i jednego związku frazeologicznego; stosuje narrację pierwszoosobową.

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; podaje przyczyny (okoliczności) danego przeżycia wewnętrznego; stosuje słownictwo nazywające uczucia (co najmniej 2 przykłady); stosuje słownictwo opisujące wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 2 przykłady); używa co najmniej jednego porównania i jednego związku frazeologicznego; stosuje narrację pierwszoosobową.

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; podaje przyczyny (okoliczności) danego przeżycia wewnętrznego; stosuje słownictwo nazywające uczucia (co najmniej 1 przykład); LUB stosuje słownictwo opisujące wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 1 przykłady); LUB używa co najmniej jednego porównania i jednego związku frazeologicznego; LUB stosuje narrację pierwszoosobową.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Recenzja

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; umiejętnie selekcjonuje, wybiera najważniejsze elementy do oceny; wiernie i dokładnie rejestruje informacje i fakty w części informacyjnej; samodzielnie i oryginalnie formułuje sądy, oceny, uwagi i spostrzeżenia; stosuje poprawną motywację
i właściwą argumentację; stosuje logiczne powiązanie argumentów; dostosowuje słownictwo
do charakteru recenzji.

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; selekcjonuje, wybiera najważniejsze elementy do oceny; rejestruje informacje i fakty w części informacyjnej; formułuje samodzielne sądy, oceny, uwagi i spostrzeżenia; stosuje motywację i argumentację; dostosowuje słownictwo do charakteru recenzji.

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; wybiera najważniejsze elementy do oceny; rejestruje informacje i fakty w części informacyjnej; LUB formułuje samodzielne sądy, oceny, uwagi
i spostrzeżenia; LUB stosuje motywację i argumentację; dostosowuje słownictwo do charakteru recenzji.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Streszczenie

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; odpowiednio wybiera najważniejsze fakty i wydarzenia streszczanego tekstu; przedstawia prawidłową chronologię zdarzeń; streszcza ważne myśli
i rozmowy bohaterów; unika opisów, zbędnych szczegółów, spraw drugorzędnych; stosuje obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji).

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; wybiera najważniejsze fakty i wydarzenia streszczanego tekstu; przedstawia prawidłową chronologię zdarzeń; LUB streszcza ważne myśli i rozmowy bohaterów; unika opisów, zbędnych szczegółów, spraw drugorzędnych; stosuje obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji).

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; wybiera najważniejsze fakty i wydarzenia streszczanego tekstu; ale nie przedstawia prawidłowej chronologii zdarzeń; LUB streszcza ważne myśli
i rozmowy bohaterów; LUB unika opisów, zbędnych szczegółów, spraw drugorzędnych;
LUB stosuje obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji).

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Wywiad

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem – przeprowadzenie rozmowy koncentrującej się wokół określonego zagadnienia (wywiad „dla osoby” lub „dla sprawy”); nadaje trafny tytuł (zgodny
z treścią, ciekawy) wraz z dopowiedzeniem (np. … – wywiad z panem Janem Kowalskim o trudnym życiu rolnika); w interesujący sposób zadaje pytania  co najmniej kilkanaście (unikanie pytań zamkniętych, dopowiedzenia, komentarze, jasność, precyzja); nawiązuje do poprzednich wypowiedzi rozmówcy – co najmniej dwa przykłady; potwierdza autorstwo wywiadu – podpis; pisze poprawnie pod względem merytorycznym.

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem – przeprowadzenie rozmowy koncentrującej się wokół określonego zagadnienia (wywiad „dla osoby” lub „dla sprawy”); nadaje tytuł (zgodny z treścią, ciekawy) wraz z dopowiedzeniem (np. … – wywiad z panem Janem Kowalskim
o trudnym życiu rolnika); zadaje pytania – powyżej pięciu (unikanie pytań zamkniętych, dopowiedzenia, komentarze, jasność, precyzja); nawiązuje do jednej poprzedniej wypowiedzi rozmówcy; potwierdza autorstwo wywiadu – podpis; pisze poprawnie pod względem merytorycznym.

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem – przeprowadzenie rozmowy koncentrującej się wokół określonego zagadnienia (wywiad „dla osoby” lub „dla sprawy”); nadaje tytuł; zadaje pytania – co najmniej pięć; nawiązuje do jednej poprzedniej wypowiedzi rozmówcy; nie potwierdza autorstwa wywiadu – podpis; nie pisze poprawnie pod względem merytorycznym.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Podanie

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; formułuje i uzasadnia prośbę dostosowaną stylem
do sytuacji komunikacyjnej; zachowuje wszystkie formalne wyróżniki podania (miejscowość
i data; dane nadawcy – imię i nazwisko, dokładny adres; określenie adresata; własnoręczny podpis)
oraz poprawnie rozmieszcza tekst (odstępy, akapity); posługuje się zwrotami charakterystycznymi dla podania (np. zwracam się z prośbą, uprzejmie proszę, prośbę
swą motywuję, z wyrazami szacunku
).

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; formułuje i uzasadnia prośbę dostosowaną stylem
do sytuacji komunikacyjnej; zachowuje co najmniej trzy formalne wyróżniki podania (miejscowość i data; dane nadawcy – imię i nazwisko, dokładny adres; określenie adresata; własnoręczny podpis); posługuje się zwrotami charakterystycznymi dla podania (np. zwracam się z prośbą, uprzejmie proszę, prośbę swą motywuję, z wyrazami szacunku).

1 pkt

Uczeń: pisze pracę w części zgodną z tematem; nie zachowuje formalnych wyróżników podania (nie podpisuje podania); LUB posługuje się zwrotami charakterystycznymi dla podania
(np. zwracam się z prośbą, uprzejmie proszę, prośbę swą motywuję, z wyrazami szacunku).

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

List motywacyjny

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; trafnie i celowo dobiera informacje, np.: przygotowanie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, cechy osobowościowe, zainteresowania; zna schemat listu motywacyjnego; zachowuje wszystkie formalne wyróżniki (miejscowość i data; dane nadawcy – imię i nazwisko, dokładny adres; określenie adresata; własnoręczny podpis); pisze konkretnie i zwięźle.

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; trafnie i celowo dobiera informacje, np.: przygotowanie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, cechy osobowościowe, zainteresowania; zna schemat listu motywacyjnego; zachowuje co najmniej dwa formalne wyróżniki (miejscowość i data; dane nadawcy – imię i nazwisko, dokładny adres; określenie adresata; własnoręczny podpis); nie pisze konkretnie i zwięźle.

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; uwzględnia wybrane informacje, np.: przygotowanie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, cechy osobowościowe, zainteresowania; nie zna schematu listu motywacyjnego; nie zachowuje formalnych wyróżników.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

Życiorys

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; uwzględnia informacje na temat danych osobowych (imię i nazwisko); podaje pozostałe informacje (data i miejsce urodzenia, informacje na temat rodziców, dotychczasowe wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, odniesione sukcesy, plany na przyszłość); zachowuje formalne wyróżniki życiorysu (miejscowość i data, własnoręczny podpis) i poprawnie je rozmieszcza; pisze konkretnie i zwięźle.

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; uwzględnia informacje na temat danych osobowych (imię i nazwisko); podaje co najmniej trzy pozostałe informacje (data i miejsce urodzenia, informacje na temat rodziców, dotychczasowe wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, odniesione sukcesy, plany na przyszłość); zachowuje formalne wyróżniki życiorysu (miejscowość i data, własnoręczny podpis) i poprawnie je rozmieszcza.

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; uwzględnia informacje na temat danych osobowych (imię i nazwisko); podaje co najmniej dwie informacje (data i miejsce urodzenia, informacje
na temat rodziców, dotychczasowe wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, odniesione sukcesy, plany na przyszłość)
; nie zachowuje formalnych wyróżników życiorysu (miejscowość
i data, własnoręczny podpis)
i niepoprawnie je rozmieszcza.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

CV (Curriculum Vitae)

3 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; uwzględnia informacje na temat danych osobowych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres, telefon, imiona i nazwiska rodziców); podaje pozostałe informacje (wykształcenie, umiejętności, sukcesy, zainteresowania, cechy charakteru); zachowuje formalne wyróżniki CV (miejscowość i data, własnoręczny podpis); pisze konkretnie i zwięźle; dodaje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; uwzględnia informacje na temat danych osobowych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres, telefon, imiona i nazwiska rodziców); podaje co najmniej dwie pozostałe informacje (wykształcenie, umiejętności, sukcesy, zainteresowania, cechy charakteru); zachowuje formalne wyróżniki CV (miejscowość i data, własnoręczny podpis); pisze konkretnie i zwięźle; dodaje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1 pkt

Uczeń: pisze pracę zgodną z tematem; uwzględnia informacje na temat danych osobowych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres, telefon, imiona i nazwiska rodziców); podaje co najmniej jedną informację (wykształcenie, umiejętności, sukcesy, zainteresowania, cechy charakteru); nie zachowuje formalnych wyróżników CV (miejscowość i data, własnoręczny podpis); nie podaje zgody na przetwarzanie danych osobowych.

0 pkt

Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

II.   STYL

1 pkt

Styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi

0 pkt

Styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi.

III.             JĘZYK

2 pkt

Dopuszczalne 4 błędy (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne).

1 pkt

Dopuszczalne 5 błędy (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne).

0 pkt

Więcej niż 5 błędów (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne).

IV.             KOMPOZYCJA

2 pkt

Uczeń stosuje układ graficzny – wydzielenie akapitów; zapisuje czytelnie.

1 pkt

Uczeń nie stosuje jednego z elementów lub zaburza podział (np. zbyt długi wstęp, krótkie rozwinięcie).

0 pkt

Uczeń pisze nieczytelnie, nie stosuje akapitów.

V.  ORTOGRAFIA

2 pkt

Dopuszczalne 2 błędy.

1 pkt

Dopuszczalne 3 błędy.

0 pkt

Więcej niż 3 błędy.


W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dopuszcza się
w punktacji o jeden błąd więcej.

 VI.  INTERPUNKCJA

2 pkt

Dopuszczalne 2 błędy.

1 pkt

Dopuszczalne 3 błędy.

0 pkt

Więcej niż 3 błędy.


W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dopuszcza się
w punktacji o jeden błąd więcej.

Za napisanie wypracowania (klasowego lub zadanego i tematycznie związanego z omawianymi lekturami) można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Ujmuje się tu dłuższe formy wypowiedzi wynikające z podstawy programowej z języka polskiego, m.in.: opowiadanie (opowiadanie z dialogiem – twórcze i odtwórcze), opis (krajobrazu, postaci, przedmiotu, dzieła sztuki, sytuacji), wpis w dzienniku, kartk z pamiętnika, list (nieoficjalny i oficjalny, motywacyjny), sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), rozprawka, przemówienie, charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, recenzja, streszczenie, wywiad. Oceniając pracę, przydziela się punkty w każdym z poniższych kryteriów (z wyjątkiem kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym). Każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.

I.  REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in., czy:

 • wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu
 • w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu
 • wypowiedź jest w całości na temat.

2 pkt

 • Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.
 • Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.
 • Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.

1 pkt

 • Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.
 • Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma) ORAZ/LUB
 • W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu.

0 pkt

 • Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu. ALBO
 • Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).

Uwaga: Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium „Realizacja tematu wypowiedzi”, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.

II.   ELEMENTY TWÓRCZE/ELEMENTY RETORYCZNE

 

2. Elementy twórcze

2. Elementy retoryczne

Wypowiedź o charakterze twórczym (np. opowiadanie)

Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka)

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in., czy:

 • narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona
 • wydarzenia są logicznie ułożone
 • fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta
 • lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy.

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in., czy:

 • argumentacja w pracy jest wnikliwa
 • argumenty są poparte właściwymi przykładami
 • argumenty są przedstawione w sposób uporządkowany, np. są przedstawione od najbardziej do najmniej ważnego albo są zapisane w porządku argument – kontrargument.

5 pkt

 • Funkcjonalna narracja.
 • Logiczny układ zdarzeń.
 • Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 6 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja
 • Twórcze wykorzystanie treści lektury.
 • Pogłębiona argumentacja.
 • Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.
 • Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane.

4 pkt

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt
i niektóre na 5 pkt.

3 pkt

 • Funkcjonalna narracja.
 • Logiczny układ zdarzeń.
 • Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 4 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera , czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja
 • Powierzchowna argumentacja;
  w wypowiedzi brak wnikliwości.
 • Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.
 • Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane.

2 pkt

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt
i niektóre na 3 pkt.

1 pkt

 • Narracja częściowo funkcjonalna.
 • Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń.
 • Prosta fabuła.
 • Podjęta próba argumentowania.
 • Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie omówionych przykładów, powiązanych z problemem określonym
  w temacie.

0 pkt

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

 III.   KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in., czy:

 • uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów –  jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o czym pisze
 • uczeń, pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma.

2 pkt

 • Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).
 • Poprawność rzeczowa.

1 pkt

 • Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
  w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).

ALBO

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).

ALBO

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).

 • Dopuszczalne 1 – 2 błędy rzeczowe.

0 pkt

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

IV. KOMPOZYCJA

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in., czy:

 • kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy rozprawka zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a list – zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zwrot pożegnalny
 • wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta dzięki np. jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu
 • wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem uporządkowanych myśli
 • wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z których każdy stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość.

2 pkt

 • Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 • Graficznie wyodrębnione akapity.
 • Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity.

1 pkt

 • Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 • Graficznie wyodrębnione akapity.
 • Dopuszczalne łącznie 2 – 3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.

0 pkt

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.


V.   
STYL

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in., czy:

 • styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej
 • styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to służy).

2 pkt

 • Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
 • Jednolity.

1 pkt

Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.

0 pkt

Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.

VI.             JĘZYK

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in.:

 • czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np. frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku polskim), czy też ograniczył się do najprostszych środków językowych
 • czy środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu.

W ocenie nauczyciel uwzględni również liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.

Oceniając język wypowiedzi, nauczyciel najpierw oceni zakres użytych środków językowych, a następnie – ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustali na podstawie oceny obu tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą.

                    Zakres środków

 

Poprawność

środków

Nie więcej niż 2 błędy językowe

3 – 4 błędy językowe

5 – 6 błędów językowych

7 – 9 błędów językowych

10 lub więcej błędów językowych

Szeroki zakres środków językowych, tzn.

 • zróżnicowana składnia
 • zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umożliwiające pełną i swobodną realizację tematu.

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. składnia
i leksyka stosowne/odpowiednie
do realizacji tematu.

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

0 pkt

Wąski zakres środków językowych, tzn. składnia
i leksyka proste/ograniczone, utrudniające realizację tematu.

2 pkt

1 pkt

0 pkt

0 pkt

0 pkt

 VII.  ORTOGRAFIA

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel uwzględni liczbę błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.

2 pkt

Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.

1 pkt

2 – 3 błędy ortograficzne.

0 pkt

4 lub więcej błędów ortograficznych.


W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dopuszcza się
w punktacji o jeden błąd więcej.

VIII.       INTERPUNKCJA

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel uwzględni liczbę błędów interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.

1 pkt

Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.

0 pkt

6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.


W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dopuszcza się
w punktacji o jeden błąd więcej.

W przypadku uczniów posiadających opinie i orzeczenia z PPP dłuższe prace pisemne oceniane są zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez CKE.

 UWAGI DODATKOWE

 • Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, nauczyciel oceni ją na 0 pkt.
 • Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, nauczyciel oceni ją na 0 pkt.
 • Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), nauczyciel przyzna 0 pkt w każdym kryterium.
 • Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone  z podręcznika lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas nauczyciel oceni ją na 0 pkt.
 • Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy i danego ucznia.

Elementy pracy podlegające ocenie w kró