|    Wakacje!
 • 16
 • września
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

PSO z języka angielskiego

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Klasy : IV, V, VI , VII, VIII , III G

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 • jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie się kierował przy wystawianiu ocen,
 • bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce
 • zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • informowanie nauczyciela o efektywności zastosowanych metod i form pracy

 UMIEJĘTNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE NA LEKCJACH  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • zakres leksyki: znajomość słownictwa i struktur
 • gramatyka
 • rozumienie ze słuchu
 • czytanie ze zrozumieniem
 • czytanie
 • mówienie
 • pisanie – redagowanie krótkich tekstów użytkowych (wg wzoru)
 • korzystanie ze słownika języka angielskiego
 • inne np. praca w grupie, recytacja rymowanek i wierszyków, wykonywanie   określonych projektów

 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE  OCENIE

 • testy i sprawdziany sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia  (po skończonym rozdziale, diagnostyczny, roczny)–minimum 2 w semestrze;
 • kartkówki  zapowiedziane lub niezapowiedziane, obejmujące zakres materiału  z ostatnich trzech lekcji badające stopień przyswojenia materiału leksykalnego lub gramatycznego 
 • prace domowe (w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub w formie kart pracy)
 • wypowiedzi pisemne – wg opracowanego wzoru (np. kartka pocztowa, notatka, e-mail, opis osoby, zwierzęcia, pomieszczenia)
 • odpowiedzi ustne 
 • technika czytania głośnego – teksty opracowane w klasie 
 • tłumaczenie tekstu  (ustne lub pisemne przygotowane w domu w ramach pracy domowej) 
 • recytacja rymowanek, tekstów piosenek
 • prowadzenie zeszytu ćwiczeń  i  zeszytu przedmiotowego  - w formie znaku , wpisu „brak pracy domowej” lub oceny (oceniana jest kompletność i staranność notatek oraz poprawność wykonania zadań) 
 • korzystanie ze słowników
 • dodatkowe prace projektowe (indywidualne i grupowe)
 • aktywność podczas zajęć
 • udział w konkursach przedmiotowych
 • przynoszenie materiałów na lekcje, przygotowanie do zajęć – na bieżąco

 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 1. procentowe kryteria oceniania prac klasowych, sprawdzianów i testów  

Skala procentowa (%)

Ocena

0-34%

niedostateczny (1)

35-54%

dopuszczający (2)

55-74 %

dostateczny (3)

75- 89  %

dobry (4)

90-100 %

bardzo dobry (5)

100 % + zadania dodatkowe

celujący (6)

 ocena może być wyrażona:

 • stopniem (w skali 1-6 z możliwością podwyższenia o „+” lub obniżenia o „-”)
 • pochwałą (ustną lub pisemną),
 • plusami / minusami ( 5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów – ocena niedostateczna)  
 1. ocena semestralna / końcowo roczna

Ocena semestralna oraz końcowo roczna nie jest średnią ocen cząstkowych. Stosuje się określoną wagę ocen z poszczególnych form aktywności uczniów :

waga 1 – oceny za:

waga 2 – oceny za: 

waga 3 – oceny za:

 • aktywność
 • przygotowanie do zajęć
 • krótkie, proste prace domowe
  w zeszycie ćwiczeń
 • proste prace dodatkowe                 (w grupie lub indywidualnie)
 • recytację rymowanek
 • znajomość alfabetu 
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego
   i zeszytu ćwiczeń
 • udział w konkursie przedmiotowym.
 • kartkówki sprawdzające znajomość leksyki i zagadnień gramatycznych
 • dłuższe wypowiedzi ustne
 • samodzielną praca w klasie
 • technikę czytania
 • odpowiedzi ustne (sprawdzające wiedzę z lekcji)
 • dłuższe prace projektowe
 • zajęcie miejsc 1-3 ewent. wyróżnienie w konkursie przedmiotowym.
 • sprawdziany,  testy i ich poprawy
 • samodzielne prace stylistyczne pisane
  w klasie.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY  OCENIANIA UCZNIÓW

 • prace klasowe, sprawdziany i testy są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i sprawdzone najpóźniej w terminie dwóch tygodni oraz wpisane do dziennika. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test to musi napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną, może ją poprawić w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pracy. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. „Ściąganie” na pracy klasowej, sprawdzianie  lub teście jest równoznaczne  z otrzymaniem oceny niedostatecznej, bez możliwości poprawy.
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być estetyczny i czytelny. Zeszyty mają być podpisane.
 • uczeń w ciągu semestru może zgłosić przed lekcją 2 razy nieprzygotowanie, 2 razy brak pracy domowej, 2 razy brak zeszytu, ćwiczeniówki lub książki. Każde następne nieusprawiedliwione nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Niewykorzystane nieprzygotowania w I semestrze przepadają i nie przechodzą na następny semestr
 • uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków zadania na następną lekcję po zgłoszeniu nieprzygotowania.
 • uczeń ma obowiązek nadrobienia wszystkich zaległości wynikających z nieobecności na lekcji (braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, pracach domowych lub wypracowaniach) we własnym zakresie.
 • o przewidywanej niedostatecznej ocen semestralnej lub rocznej uczeń i jego rodzic/opiekun prawny są informowani w terminie do miesiąca przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  w formie pisemnej
 • kartkówki (krótkie sprawdziany materiału nauczania z co najwyżej trzech ostatnich lekcji) nie muszą być wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela.
 • w przypadku krótkiej nieobecności w szkole uczeń ma jeden dzień na uzupełnienie braków
 • zasady oceniania uczniów, którzy posiadają opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, są ustalane indywidualnie,  w oparciu o treść opinii (np. odpowiedź ustna zamiast  kartkówki ze słówek, wydłużenie czasu na pisanie prac, inne kryteria oceny).w przypadku dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległości w  terminie   ustalonym  z nauczycielem.

Skala procentowa (%)

Ocena

0-29%

niedostateczny (1)

30-49%

dopuszczający (2)

50-74 %

dostateczny (3)

75- 89  %

dobry (4)

90-100 %

bardzo dobry (5)

ZASADY POPRAWY OCEN

 • możliwa jest jednokrotna poprawa oceny ze sprawdzianu, testu rozdziałowego lub odpowiedzi ustnej. Poprawa musi nastąpić w terminie 2 tygodni od daty wpisania oceny do dziennika. Ocenę poprawioną zapisuje się  obok oceny niezadawalającej. Podczas wystawiania oceny semestralnej lub rocznej uwzględniana jest ocena poprawiona
 • oceny z kartkówek oraz prac domowych nie powinny być poprawiane
 • nie można poprawiać ocen za prowadzenie zeszytu przedmiotowego
 • niezadowalające oceny uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Niezgłoszenie się w tym terminie do nauczyciela skutkuje utratą szansy na poprawę danej oceny

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPCH W NAUCE

 • każda ocena jest jawna.
 • uczeń na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące ocen.
 • rodzice ucznia informacje o jego postępach w nauce oraz pracy na lekcjach otrzymują:
 1.  na spotkaniach klasowych,
 2. w czasie spotkań indywidualnych,
 3. telefonicznie,
 • sprawdziany semestralne i roczne oraz testy rozdziałowe pisane przez ucznia są przechowywane przez nauczyciela. Uczeń ma prawo do wglądu do sprawdzianu lub testu na lekcji ale nie zabiera ich do domu.  Rodzic/opiekun prawny ma możliwość wglądu do nich po wcześniejszym umówieniu terminu z nauczycielem.
 • kartkówki oraz zadania domowe nie są przechowywane przez nauczyciela. Uczeń ma obowiązek sam przedstawiać je do wglądu rodzica/opiekuna prawnego.

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW

 CELUJĄCY

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe znacznie wykraczające poza program nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym (np. konkursy międzyszkolne). Posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania we wszystkich sprawnościach językowych tj. pisaniu, słuchaniu, czytaniu, mówieniu, a także gramatyce i słownictwie.  Potrafi wydobyć potrzebne informacje  i przekształcić je w formę pisemną. Z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. Bezbłędnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu). Rozumie intencje rozmówców. Rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów, wyszukuje szczegółowe informacje w tekście i bezbłędnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, zaproszenie, kartka Bezbłędnie rozumie tekst (2 razy przeczytany), formułuje płynną, swobodną wypowiedź; posługuje się bogatą leksyką i różnorodnością struktur wykraczających poza program nauczania. Wykazuje się  całkowitą poprawnością językową (intonacja, akcent, wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne). Bezbłędnie, spontanicznie  i naturalnie  reaguje w sytuacjach życia codziennego. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, bezbłędnie pisze zadania klas

BARDZO DOBRY

Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Rozumie kluczowe informacje w prostych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne informacje. Rozumie polecenia nauczyciela i rozpoznaje znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. Rozpoznaje większość sytuacji komunikacyjnych. Rozumie intencje rozmówców. Rozumie ogólny sens prostych tekstów, wyszukuje proste informacje w tekście. Rozpoznaje większość rodzajów tekstów. Potrafi przekazać wiadomość. Wypowiada się spójnie. Dysponuje wymaganym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. Zazwyczaj wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela. Zabiera głos w rozmowie. Potrafi napisać wypowiedź zawierające pełne zdania. Zawsze przygotowany jest do zajęć, pracuje z dużym zainteresowaniem. Starannie odrabia prace domowe. Wykazuje się dbałością o własny rozwój, wzbogaca swój zasób słownictwa i struktur, posługując się różnorodnymi źródłami pozapodręcznikowymi. Testy, sprawdziany pisze na bardzo wysokim poziomie (90% -100 %)

DOBRY

Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania  w większości przypadków spójnie. Potrafi zazwyczaj zrozumieć większość kluczowych informacji w prostych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. Potrafi zwykle rozpoznać intencje rozmówców. Zazwyczaj rozpoznaje większość sytuacji komunikacyjnych. Przeważnie rozumie ogólny sens prostych tekstów, wyszukuje proste informacje w tekście. Zazwyczaj rozpoznaje większość rodzajów tekstów. Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać informacje, stosując proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Czasem wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.  Testy, sprawdziany pisze na dość wysokim poziomie (75% -89 %).

DOSTATECZNY

Uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w prostych tekstach i rozmowach. Zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela. Potrafi czasem rozpoznać intencje rozmówców. Rozpoznaje część sytuacji komunikacyjnych. Czasami rozumie ogólny sens prostych tekstów, wyszukuje niektóre proste informacje w tekście. Rozpoznaje część rodzajów tekstów. Czasem potrafi  z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Ma trudności z napisaniem tekstu zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Rzadko wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela. Nie pracuje systematycznie nad uzupełnianiem braków w wiedzy i umiejętnościach językowych. Testy, sprawdziany pisze na poziomie 55-74%.

DOPUSZCZAJĄCY

Uczeń potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w prostych tekstach  i rozmowach. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. Rzadko rozpoznaje intencje rozmówców. Rozpoznaje niektóre sytuacje komunikacyjne. Rzadko rozumie ogólny sens prostych tekstów. Rozpoznaje niektóre rodzaje tekstów. Czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Nie pracuje systematycznie nad uzupełnianiem braków w wiedzy i umiejętnościach językowych.

NIEDOSTATECZNY

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową w zakresie słownictwa i gramatyki oraz sprawności językowych (tj. pisania, czytania, mówienia, słuchania) i nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu trudności. Nie rozumie instrukcji nauczyciela. Wykazuje braki ze wszystkich dziedzin (słownictwo, fonetyka, gramatyka). Popełnia błędy uniemożliwiające komunikację. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcjach. Nie umie zapisać podstawowych słów ze słuchu. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia prac domowych
Nie wykazuje zainteresowania nauką języka angielskiego. Testy, sprawdziany pisze
na bardzo niskim poziomie (poniżej 35%).