|    Do wakacji zostało: 23 dni
 • 03
 • czerwca
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,50 - VIb
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,30 - IVb
 • Filip Bolek - śr. 5,27 - IVa
 • Zuzanna Marczak - śr. 5,27- IVb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,17 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,08 - VIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,00 - VIb
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,00- Va
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,00 - IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,00 - IVa
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,00 - IVa
 • Michał Lech - śr. 4,93 - VII
 • Piotr Kiljański - śr. 4,92 - VIb
 • Julia Skiba - śr. 4,92 - VIa
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr.4,92 - VIb
 • Hanna Majewska - śr. 4,86 - VIIIb
 • Amelia Sobkiewicz - śr. 4,83 - VIb
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Aniela Świątkowska - śr. 4,75 - VIb

PSO z muzyki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV-VII

Edukacja muzyczna w szkole podstawowej ma na celu umożliwienie uczniom zdobycia podstawowych umiejętności muzycznych w zakresie teorii muzyki jak również rozwijanie zainteresowań muzycznych. Jej zadaniem jest wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę muzyczną, rozbudzenie pasji oraz wyrobienie gustu muzycznego.
Przy ocenie   uwzględniać się będzie przede wszystkim  zaangażowanie i wkład pracy, znajomość literatury muzycznej i związaną z tym wiedzę, a także umiejętność śpiewania i gry na instrumentach. Głośne czytanie nut oraz podawanie wiadomości z zakresu teorii i historii muzyki
nie będą stanowić podstawy do oceny ucznia. 
Ocenie podlegają  następujące elementy:
• śpiew,
• gra (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach)
• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,
• działania twórcze,
• znajomość terminów i wiedza muzyczna,
• aktywność na lekcjach,
• prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
Wymagania na poszczególne oceny :
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie     
nauczania;
- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany,
- inicjuje różnorodne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki
- potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie,dzwonkach, keyboardzie;
- umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego;
- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;
- potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
-zawsze jest przygotowany do lekcji
- jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
-korzysta z różnych źródeł informacji;
- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
- potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i dzwonkach;
-umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;
- zawsze jest przygotowany do lekcji;
-jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
-opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
-korzysta z różnych źródeł informacji;
-potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach;
-umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;
-na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
-jest przygotowany do lekcji;
- prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy;
-jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
-opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
-jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
-potrafi z pomocą nauczyciela zagrać na f1ecie lub dzwonkach niektóre melodie przewidziane w programie  nauczania;
- poprawnie  umie zaśpiewać niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania;
- przygotowuje się do lekcji; 
- prowadzi zeszyt  niestarannie;
- potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
-w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanymprogramie nauczania;
- niechętnie wykonuje proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
-potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane 
w programie nauczania;
- niedbale śpiewa najajprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;
-prowadzi zeszyt niestarannie i niesystematycznie ;
-nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń,  tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki  w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.
Kryteria oceniania – co oceniamy
1. Podczas wystawiania oceny za śpiew należy wziąć pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.
2. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie trzeba uwzględnić: poprawność muzyczną, płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.
3. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych, należy wziąć pod uwagę:
• zaangażowanie i postawę podczas słuchania,
• rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,
• rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,
• podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów,
• wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie).
4. Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne (zaleca się odpytywanie tylko ochotników)  należy wziąć pod uwagę:
• rytmizację tekstów,
• improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,
• umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,
• umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.
5. Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. 
Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą.  Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą. 
6. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub
zeszyt ćwiczeń należy wziąć pod uwagę:
• estetykę ogólną,
• systematyczność,
• prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie.
 Ocena za zeszyt, może ale nie musi wpływać na końcową ocenę z muzyki.