|    Wakacje!
 • 22
 • października
 • 2021
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Dla rodziców

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowi

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa w Głowaczowie jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedziba szkoły znajduje się przy ul. Wareckiej 10.
 3. Szkole nadane zostało imię  Tadeusza Kościuszki.
 4. Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Głowaczów.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne.
 3. W szkole prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum.
 4. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin zewnętrzny.
 5. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
 1. szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową  im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie,
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie,
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Głowaczów,
 6. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949),
 7. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.).

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

§ 6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)    szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)    program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1)     oddział przedszkolny – klasy 0 szkoły podstawowej,

2)     pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3)     drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej,

4)     trzeci etap edukacyjny – klasy II i III gimnazjum.

§ 7

 1. Celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 2. Zadaniem szkoły jest:

1)                   wprowadzenie dziecka w świat wiedzy,

2)                   przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia,

3)                   wdrażanie do samorozwoju.

 1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

§ 8

Szkoła:

 1. Dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie i życie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia.
 2. Zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem.
 3. Zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 4. Realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo - profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
 5. Poprzez prowadzenie kształcenia i wychowania służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
 6. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 7. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, dba o wszechstronny rozwój, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 8. Umożliwia uczniom wykorzystywanie posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, kształtuje postawę warunkującą sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, przygotowuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, kontynuuje kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dba o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przygotowuje ich do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz do uczenia się przez całe życie.
 9. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu oraz bezpieczeństwo na zajęciach organizowanych przez szkołę.
 10. Kształtuje środowisko wychowawcze, umożliwiając pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 11. Realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania.
 12. Rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, wyniki diagnoz wykorzystuje w procesie uczenia i nauczania.
 13. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do zdiagnozowanych potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
 14. Organizuje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne z zachowaniem zasad higieny psychicznej.
 15. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia.
 16. Wykorzystuje pomoce dydaktyczne oraz sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 17. Organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 18. Wspomaga wychowawczą rolę rodziców.
 19. Zapewnia, w miarę posiadanych środków, opiekę i pomoc materialną uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

§ 9

 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Uczeń ubiegający się o indywidualny tok lub program nauki powinien wykazać się:

1)   wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2)   oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/okresu.

 1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone uczniowi klasy V. ??????
 3. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program mogą wystąpić:

1)   uczeń – za zgodą rodziców,

2)   rodzice ucznia,

3)   wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców ucznia.

 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

10.  W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

11.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej
i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

12.  Odmowa zezwolenia wymaga od dyrektora wydania decyzji administracyjnej.

13.  Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14.  Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15.  Uczniowi, któremu dyrektor szkoły zezwolił na indywidualny tok lub program nauki, wyznacza się nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16.  Uczeń realizujący indywidualny tok lub program może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form:

1)   uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz na jednej godzinie konsultacji indywidualnych,

2)   zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godzin co dwa tygodnie.

19.  Rezygnacja z indywidualnego toku lub programu nauki oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20.  Uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21.  Kontynuowanie indywidualnego toku lub programu nauki jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego.

22.  Decyzję w sprawie realizacji przez ucznia indywidualnego toku lub programu należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

23.  Wyniki klasyfikacji ucznia wpisuje się na bieżąco do arkusza ocen ucznia.

24.  Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Rozdział III
Organy szkoły i ich kompetencje

§ 10

 1. Organami szkoły są:

1)     dyrektor szkoły,

2)     rada pedagogiczna,

3)     samorząd uczniowski,

4)     rada rodziców.

Dyrektor szkoły

§ 11

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)     tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2)     podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3)     dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4)     zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, należy w szczególności:

1)   kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3)   sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)                           realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)   wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)   odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu zewnętrznego,

9)   stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)    występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11)    przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12)    wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13)    wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe,

14)    kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, 

15)    dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

16)    podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17)    zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe,

18)    organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19)     ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,

21)    ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym,

22)    realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)     decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)     decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)     występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4)     dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5)     sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole,

6)     tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

7)     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

8)     zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

9)     zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10)    organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

11)    zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

12)    zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

13)    współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

14)    administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Dyrektor może przydzielić nauczycielowi dowolną liczbę godzin ponad obowiązkowe pensum, z zastrzeżeniem, że uwzględni również czas poświęcony na przygotowanie do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe i nie przekroczy 40 – godzinnego tygodniowego czasu pracy obowiązującego nauczyciela.

Rada pedagogiczna

§ 12

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do kompetencji rady należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

6)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2)     projekt planu finansowego szkoły,

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)     wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5)     propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)     wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia,

7)     dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

8)     zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

9)     ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,

10)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od daty zebrania. Protokół wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzania protokołu do zapoznania się z jego treścią  i zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady.
 5. Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów. Księgi protokołów są udostępniane na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, upoważnionym przedstawicielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. Z uchwałami Rady Pedagogicznej są zapoznawani członkowie rady rodziców.
 6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. (art. 43, ust I „Ustawy o systemie oświaty”).
 7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Samorząd uczniowski

§ 13

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)   prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6)   w sprawie wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

Rada rodziców

§ 14

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4)   typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 2. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Konflikty i spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem stron sporu:

1)     dyrektor szkoły - w przypadku sporu pomiędzy Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną.

2)     Rada Pedagogiczna - w przypadku sporu pomiędzy Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców a Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim.

3)     Mazowiecki Kurator Oświaty – w przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły.

Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły

§ 16

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1)   pierwszy semestr obejmuje okres: 1 wrzesień – do 15 stycznia,

2)   drugi semestr obejmuje okres: 16 styczeń – czerwiec (koniec roku szkolnego).

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe, nie więcej niż 27.
 3. W klasach IV–VIII i oddziałach gimnazjalnych dokonuje się podziału na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 18

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

 1. Każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu.
 2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 3. Każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

§ 19

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w formie dziennika elektronicznego.
 2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację - teczkę wychowawcy klasy.
 3. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jej prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.
 4. Teczka wychowawcy klasy zawiera:

1)   listę uczniów w oddziale,

2)   plan pracy wychowawczej z klasą na dany rok szkolny,

3)   życzenie rodziców (pisemną deklarację) o organizację nauki religii, etyki,

4)   brak zgody na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie,

5)   zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia – w przypadku, gdy szkoła gromadzi i przetwarza dane wrażliwe,

6)   listę obecności rodziców na zebraniach i wywiadówkach,

7)   karty informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów na semestr i koniec roku szkolnego,

8)   notatki służbowe, upomnienia oraz inne informacje dotyczące uczniów danej klasy.

 1. Teczka wychowawcy klasy jest własnością szkoły, podlega archiwizacji.

§ 20

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przez nią organizowanych poprzez:

1)     realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 70 niniejszego statutu,

2)     pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno- porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.30 i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem,

3)     opracowanie, w miarę możliwości, tygodniowego rozkładu zajęć, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć w każdym dniu,

4)     przestrzeganie liczebności grup uczniowskich w pracowniach na zajęciach praktycznych i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy,

5)     obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny,

6)     odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,

7)     oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami,

8)     prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym,

9)     kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku,

10)  umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji,

11)  oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

12)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,

13)  ogrodzenie terenu szkoły,

14)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,

15)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły,

16)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

17)  zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 21

Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną w stosunku do uczniów poprzez:

1)     rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,

2)     realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami,

3)     działania opiekuńcze wychowawcy klasy,

4)     działania pedagoga szkolnego,

5)     współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. spotkania z psychologiem,

6)     realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.

Uczeń niepełnosprawny

§ 22

 1. Szkoła może organizować kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym w oddziałach integracyjnych na wszystkich poziomach nauczania, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.
 3. Szkoła, w miarę swoich możliwości, zapewnia uczniom niepełnosprawnym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)   warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

3)   zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach,

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,

5)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,

6)   przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym. 

§ 23

 1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zawierający w szczególności:

1)   zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

2)   zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,

3)   formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

4)   działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:

a)   w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

b)   zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)   zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,

7)   rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb,

8)   zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§ 24

 1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie zwanym „Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Głowaczowie”. Zadania te są realizowane na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z:

a)   niepełnosprawności,

b)   niedostosowania społecznego,

c)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)   zaburzeń zachowania lub emocji,

e)   szczególnych uzdolnień,

f)    specyficznych trudności w uczeniu się,

g)   deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

h)   przewlekłej choroby,

i)    sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j)    niepowodzeń edukacyjnych,

k)   zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

l)    trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom.

§ 25

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1)   rodzicami,

2)   pedagogiem szkolnym,

3)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

4)   podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana jest z inicjatywy:

1)   rodziców,

2)   ucznia,

3)   nauczyciela lub wychowawcy klasy,

4)   pedagoga,

5)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

6)   doradcy zawodowego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

1)   zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

2)   zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców,

3)   porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

4)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

5)   porad dla uczniów,

6)   działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)     rodzicami uczniów,

2)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)     innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5)     organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno -  pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca klasy.
 3. Teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną przechowuje pedagog szkolny.

§ 26

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 2. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.
 3. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
 4. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog lub terapeuta pedagogiczny.
 5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.

§ 27

 1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog lub terapeuta pedagogiczny w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 2. Do zadań pedagoga należy:

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

2)   określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

4)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i wychowawców,

5)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

6)   wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego,

7)   udział w opracowywaniu programów wychowawczo - profilaktycznych,

8)   prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

 1. Nauczyciele oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zwany dalej zespołem.
 2. Pracami zespołu koordynuje wychowawca danego oddziału.
 3. Do zadań zespołu należy:

1)   dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawu programów nauczania dla danego oddziału,

2)   korelacja treści międzyprzedmiotowych,

3)   planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów posiadających:

a)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)   orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

c)   opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

d)   szczególne uzdolnienia,

4)   ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego oraz programu wychowawczo – profilaktycznego,

5)   analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału

6)   analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.

 1. Zadania zespołu związane z planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej obejmują w szczególności:

1)   ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

2)   określenie zaleconych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

3)   zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego,

4)   opracowanie planu działań wspierających na podstawie orzeczenia lub opinii,

5)   dokonanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej wraz z określeniem wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem.

 1. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu. Mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców lub dyrektora.
 2. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących w nich udział, w tym rodziców ucznia jest odpowiedzialny wychowawca oddziału.
 3. Wychowawca, po ustaleniu z dyrektorem szkoły, dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem zespołu, poprzez dziennik elektroniczny przekazuje informację o spotkaniu.
 4. Wychowawca informuje rodziców na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny o terminach spotkań zespołu, w tym spotkań w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz opracowania IPET-u lub jego modyfikacji.

Formy pracy szkoły

§ 29

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie:

1)   kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2)   klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym i w oddziałach gimnazjalnych.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna przerwa trwająca 20 minut przeznaczona jest na spożycie drugiego śniadania lub obiadu.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
  1. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
  2. Zajęcia w systemie klasowo - lekcyjnym prowadzone są:

1)      w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie,

2)      w strukturach międzyoddziałowych dla zajęć z języków obcych, religii, etyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,

3)      w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa,

4)      w toku nauczania indywidualnego,

5)      w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania,

6)      w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,

7)      w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

8)      w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.),

9)      w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne, zawodoznawcze i krajoznawcze.

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

§ 30

 1. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
 2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów.
 3. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się na czas prowadzenia ćwiczeń podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób.
 4. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 6. Zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich klasach IV –VIII i dotychczasowego gimnazjum mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

§ 31

 1. Szkoła wspomaga uczniów w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia.
 2. W stosunku do uczniów, o których mowa w ust.1, doradztwo zawodowe prowadzone jest w następujących formach:

1)   zajęcia z wychowawcą klasy,

2)   zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3)   realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie,

4)   udzielanie porad przez wychowawców i doradcę zawodowego uczniom i ich rodzicom,

5)   program realizowany w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 1. Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest:

1)   dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,

2)   poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,

3)   świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,

4)   świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.

 1. Szczegółowe zadania i formy realizacji WSDZ zawarte są w Programie realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Wolontariat

§ 32

 1. Społeczność uczniowska w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu   wolontariatu, tworząc tym samym Szkolny Klub Wolontariusza.
 2. Koordynator działań wolontariatu sprawuje opiekę nad grupą wolontariuszy.
 3. Wszelka działalność w ramach wolontariatu ma charakter dobrowolny i odbywa się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu:

1)     wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo, systematycznie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

2)     wolontariusz inicjuje i prowadzi akcje charytatywne, kiermasze okolicznościowe, mające na celu między innymi pomaganie osobom potrzebującym, starszym, niezaradnym, zwierzętom, ofiarom klęsk,

3)     wolontariusz może brać udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy,

4)     każdy wolontariusz może liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach wynikających z powierzonych mu zadań,

5)     w każdej chwili wolontariusz może zrezygnować z pracy na rzecz innych lub zadeklarować chęć zmiany obowiązków.

 1. Cele programu wolontariatu:

1)     wszechstronny rozwój młodzieży,

2)     rozwijanie postawy życzliwości i bezinteresowności,

3)     wychowanie patriotyczne,

4)     uwrażliwianie na potrzeby innych,

5)     promocja idei wolontariatu,

6)     działanie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

7)     działalność charytatywna,

8)     integracja młodzieży,

9)     kształtowanie umiejętności pracy w grupie i dla dobra grupy.

§ 33

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, spośród uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjmuje się zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 34

 1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach, udział ucznia w tych zajęciach jest obowiązkowy.
 3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcji religii i etyki szkoła zapewnia opiekę.
 4. W przypadku, gdy uczniowie / rodzice / prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.
 5. Zajęcia z religii / etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.
 6. Zajęcia w szkole z religii / etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.
 7. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych.
 8. W sytuacjach, jak w ust. 7, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 9. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.

§ 35

 1. Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII oraz klas gimnazjalnych organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.
 5. Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 36

Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

Biblioteka

§ 37

 1. Szkoła prowadzi bibliotekę.
 2. Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno - informacyjnym dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 3. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 4. Kierunkami pracy biblioteki jest:

1)   zaspakajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

2)   współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

3)   wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w tym programów nauczania, wychowawczo - profilaktycznego oraz w pracy twórczej,

4)   pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego,

5) &