|    Wakacje!
 • 22
 • października
 • 2021
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice!

W tym miejscu znajdziecie ważne dla siebie informacje


  Dzieci noszą za ciężkie tornistry - zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie  dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa.

W wieku szkolnym ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka. W okresie tym następuje wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku, z czym uczniowie bardziej narażeni są na wykształcenie się u nich wady postawy. Rozpoczynając naukę, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia spędzając w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej – dziennie powyżej 4 godzin. Dodatkowo w wieku 6–9 lat organizm wykazuje ogromną biologiczną potrzebą ruchu, co prowadzi do częstej zmiany pozycji podczas lekcji.

 • Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan.
 • Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę – pochylanie sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku.
 • Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów.
 • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała ucznia.

Szanowni Rodzice!

W październiku Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Kozienic. przeprowadziła ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w naszej szkole. Przy ocenie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów wzięto pod uwagę zalecenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, które mówią, że ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Z pomiarów przeprowadzonych nie tylko w naszej szkole wynika, że ciężar bardzo dużej ilości plecaków jest większy od dopuszczalnej normy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży apeluje do Państwa aby w trosce o prawidłowy rozwój kręgosłupa swoich dzieci przy zakupie tornistra/plecaka zwracali Państwo uwagę na: materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra; szerokie i regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu; usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców. Należy także: kupować zeszyty w miękkich okładkach; codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu przez dzieci do szkoły zbędnych przedmiotów; podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne do zajęć; ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole, zwracać uwagę na noszenie tornistra na obu ramionach.
Zbyt ciężki tornister może być przyczyną bocznego skrzywienia kręgosłupa (skoliozy), zmian w stawach biodrowych, kolanowych i stawach stóp. Skutki wad postawy nabytych w dzieciństwie ujawniają się najczęściej w wieku dojrzałym.

Rodzice! Dbajcie o zdrowie swoich dzieci.

 

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Głowaczowie

z dnia  1 września  2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam się co następuje:

§1

 1. W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowie.

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:
 1. szkole  - należy przez to rozumieć Publiczna Szkołę Podstawową  w Głowaczowie,
 2. uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny - ujętego w księdze uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowie,
 3. rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. podręcznikach/materiałach edukacyjnych - należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej,
 5. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Głowaczów.

§3

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników/materiałów edukacyjnych  dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7.  Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych rodzic potwierdza pisemnie na imiennej liście.
 8. Za zebranie od rodziców podpisów potwierdzających wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych odpowiada nauczyciel wychowawca, gotową listę przekazuje do biblioteki szkolnej.

§4

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
§5
 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 30 czerwca  danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyj­nego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Materiały edukacyjne i podręczniki przeznaczone na użytkowanie przez jeden rok szkolny po zakończeniu roku szkolnego nie podlegają zwrotowi.
 3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Podczas zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.3 dokonują oględzin podręczników/materiałów edukacyjnych, określając stopień ich zużycia.
 5. W przypadku zgubienia podręcznika bądź materiałów edukacyjnych, znacznego zużycia, wykraczającego poza ich zwykle używanie, bądź ich zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia (jeśli jest taka możliwość)  lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika, materiałów edukacyjnych. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 6. Koszty podręczników/materiałów edukacyjnych są określane na dany rok szkolny w załączniku do zarządzenia.
 7. Zapisu ustępu 5 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika/materiałów edukacyjnych po jego trzyletnim użytkowaniu.

§6

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika/materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7

 1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§8

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:
 1. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,
 2. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,
 3. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej.
      2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§9

       Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§10

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie

MagdalenaWilkowicz

Załącznik nr 1
 1. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia  podręcznika  Nasz elementarz nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” 4,34 zł za każdą z czterech części.
 3. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia materiałów edukacyjnych zwrotu kosztów do kwoty 49,50 zł, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do języka obcego nowożytnego zwrotu kosztów do kwoty 24,75 zł.

Serdecznie zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami w dniu 12.09.2014r.
klsy 0-III - godz 1530, zaś klasy starsze IV-VI - godz 1630.
Zapraszamy

Wykaz podręczników na rok 2014/2015 w zakładce: Dokumenty - dla uczniów lub przy wejściu do szkoły


Szanowni Rodzice

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji

 

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie

w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

PODSTAWA PRAWNA:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
 2. ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 3. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 4. Statut Szkoły.

TERMIN REKRUTACJI

 1. Nabór do klasy pierwszej w latach 2014/2015 i 2015/2016 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
 2. Rekrutacja do klas I prowadzona będzie do 11 kwietnia roku, w którym dziecko powinno rozpocząć edukację szkolną.

OBOWIĄZEK SZKOLNY

    1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
 1. urodzone w 2007 r.;
 2. urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
 3. urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., mogą rozpocząć 4ełnianie obowiązku szkolnego na wniosek rodziców.
    2. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
 1. urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
 2. urodzone w 2009 r.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (wniosek u dyrektora).
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zastać przyjęte do pierwszej klasy, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

ZAPIS

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy na rok szkolny polega na:
 1. pobraniu u dyrektora szkoły wniosku zapisu do klasy I (w roku szkolnym 2014/2015 wnioski dostępne również u dyr. przedszkola)
 2. wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami u dyrektora szkoły.

                                                                                                                                                                Dyrekcja Szkoły


Drodzy Rodzice,

      Pragniemy poinformować, iż nasza szkoła uczestniczy w programie „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”, którego celem jest edukacja na temat kleszczy i chorób odkleszczowych. Program organizowany jest przez Fundację Aby Żyć we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.

Kleszcze to pajęczaki, które przenoszą groźne choroby, m.in. boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Ich liczba z roku na rok globalnie się zwiększa, a jednocześnie coraz powszechniej występują na terenach miejskich. Badania biologów prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polską Akademię Nauk wskazują na wysokie ryzyko ukąszenia przez kleszcze w popularnych parkach, np. Warszawy (Park Leśny Bemowo, Las Kabacki, Las Bielański).

Dlatego też dyrekcja naszej szkoły podjęła decyzję o prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki  w kierunku chorób przenoszonych przez te pajęczaki. Ufamy, że dzięki  temu uda nam się zapobiec wielu przypadkom chorób odkleszczowych wśród naszych dzieci.

 W ramach programu „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”  uczniowie zapoznają się z zasadami profilaktyki chorób odkleszczowych, zdobędą wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,  poznają sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zaznajomią się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami.

Zajęcia popularyzujące program będą przeprowadzane w ramach zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej (np. godzina wychowawcza, przyroda) zgodnie z aktualnie obowiązującą postawą programową. 

Więcej informacji na temat programu oraz o samych kleszczach i chorobach odkleszczowych można znaleźć na stronie

www.kleszczeinfo.pl.

Drodzy Rodzice,

wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu w tę inicjatywę, uda nam się wspólnie osiągnąć cel, jakim jest kształtowanie świadomość i postaw prozdrowotnych wśród uczniów naszej szkoły, a tym samym uświadomić im jak ważną wartością jest zdrowie.

                                                                                                                                                                                             Kadra Pedagogiczna

 


Jak chronć dziecko przed niebezpieczeństwami w internecie

   Internet jest wspaniałym wynalazkiem, ale – jak w przypadku każdego narzędzia – ważne, kto z niego korzysta i w jakim celu go używa. To świetne narzędzie komunikacji, edukacji  i rozrywki. Jest kopalnią wiedzy, miejscem doskonałej zabawy, może pozwolić na poznanie ludzi z całego świata, ułatwić naukę i pracę. Dla dzieci i młodzieży jest czymś niezwykle potrzebnym, a w przyszłości - wręcz niezbędnym. Oprócz wielu niewątpliwych zalet globalna sieć ma jednak i wady. Dzieci narażone są  w niej na kontakt ze szkodliwymi treściami - pornografią, przemocą, kradzieżą, wulgarnością, nienawiścią, hazardem i używkami. W Internecie dzieci mogą też stać się ofiarami przestępców, którzy wykorzystają ich naiwność w celu uzyskania określonych informacji, w tym także pedofilii, którzy w sieci szukają swoich ofiar, wymieniają się materiałami oraz pornografią dziecięcą. Aż 87% badanych polskich dzieci – jak wynika  z ankiety przygotowanej i zamieszczonej w Internecie przez Fundację Dzieci Niczyje –  w ciągu ostatniego roku podało obcemu swój adres e-mail, 64% - numer telefonu, 42% - miejsce zamieszkania, a 44% przesłało swoje zdjęcie.  Na szczęście zawsze są środki, które pozwalają przeciwdziałać niebezpieczeństwom i zagrożeniom. Podstawą jest oczywiście wiedza o istnieniu tych zagrożeń oraz rozsądne kontrolowanie tego, w jaki sposób dzieci korzystają z Internetu. Wielką rolę odgrywają tutaj rodzice, a także nauczyciele, którzy mogą wiedzę na ten temat przekazać. Dlatego też istnieje potrzeba uczenia zasad bezpieczeństwa w Internecie zarówno dzieci, jak i nauczycieli i rodziców. Należy poświęcać dziecku dużo czasu, ale przede wszystkim słuchać, co do nas mówi. Zwracajmy uwagę na negatywne sygnały.

ZASADY BEZPIECZNEGO SURFOWANIA PO INTERNECIE

 1. Najlepiej jeśli komputer może stać  w ogólnodostępnym, widocznym dla rodziców miejscu
 2. Dziecko powinno korzystać z komputera wtedy, kiedy rodzice są w domu
 3. Na komputerze warto zainstalować sprawdzony program filtrujący niepożądane treści.
 4. Można ustalić czas korzystania z komputera i Internetu.
 5. Można spisać z dzieckiem umowę dotyczącą korzystania  z komputera z zasadami obowiązującymi rodzica i dziecko.
 6. Rodzice powinni interesować się tym, co robi dziecko, rozmawiać  o tym i nie bać przyznać się do ewentualnej niewiedzy. Poprosić dziecko, żeby pokazało, jaka jest jego ulubiona strona internetowa, jak działa jego ulubiony czat czy gra komputerowa, wspólnie założyć konto pocztowe.
 7. Należy nauczyć dziecko, że osoba poznana w sieci nie zawsze musi być tym, za kogo się podaje i nie musi mówić prawdy.
 8. Dziecko nie powinno podawać swoich danych osobowych (żadnych!) i przesyłać swoich zdjęć.
 9. Dziecko nie powinno bez wiedzy rodziców umawiać się na spotkania z osobami poznanymi w Internecie.


Jako rodzice bądźmy w kontakcie ze szkołą, wychowawcą. Dobry kontakt z dzieckiem daje większe szanse na to, że jeśli zdarzy się mu krzywda, zwróci się do nas z prośbą o pomoc. Gdy jednak sytuacja budzi nasz niepokój lub wątpliwości i stwierdzimy, że sami sobie z nią nie poradzimy, zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc do specjalistów. Oto adresy stron, na których można szukać informacji i ewentualnej pomocy:
www.kidprotect.pl
www.fdn.pl 
www.dzieckowsieci.pl