|    Do wakacji zostało: 155 dni
 • 23
 • stycznia
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (monitoring wizyjny)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głowaczowie, ul. Warecka 10, 26-903 Głowaczów

      2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

     3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

           a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głowaczowie

           b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głowaczowie

     4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 •  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczną Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Głowaczowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

     5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni

     6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych
 • do ograniczenia przetwarzania
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

   W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

     7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.