|    Wakacje!
 • 21
 • września
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Egzamin ósmoklasisty

I. Co powinniśmy wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: 

       a) język polski, 
       b) matematykę, 
         c) język obcy nowożytny.

        5. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

        6. Terminy egzaminu:

Termin główny

  1. Język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. Matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9.00
  3. Język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

Termin dodatkowy

  1. Język polski - 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 11.00
  2. Matematyka - 2 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 11.00
  3. Język obcy nowożytny - 3 czerwca 2020 r. (środa) godz. 11.00


        7. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

  Termin ogłaszania wyników

19 czerwca 2020 r.

  Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

19 czerwca 2020 r.

  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

26 czerwca 2020 r.


          8. Czas trwania egzaminu:

Przedmiot

Arkusz standardowy

Arkusz z dostosowaniem warunków

Język polski

120 min.

do 180 min.

Matematyka

100 min.

do 150 min.

Język obcy nowożytny

90 min.

do 135 min


Uwaga!

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

II. Co to jest arkusz egzaminacyjny?

arkusz egzaminacyjny – oznacza  materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu ósmoklasisty,

karta odpowiedzi – oznacza  kartę dołączoną na perforacji do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym, 

praca egzaminacyjna – oznacza  materiał przekazywany po przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

III. Co powinien uczeń przynieść na egzamin?
 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu  długopis  (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. 
 3. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie  wykonuje się rysunków ołówkiem. 
 4. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
 5. Niedozwolone jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali. 

 Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

IV. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (2019/20)

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 • w przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

 • podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
  • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
  • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
  • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
  • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;
 • po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
  • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
  • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
  • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
  • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

 • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
 • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.


Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.